Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 HENDU 48

Ða nɛ Yehowa ɖɩɖɔŋ paa ɖooye

Sélectionner un enregistrement audio
Ða nɛ Yehowa ɖɩɖɔŋ paa ɖooye
NAƲ

(Mikee 6:8)

 1. 1. Ðɩɖɔkɩ Yehowa nesi,

  Ða nɛ ɖ’Ɛsɔ ɖɩɖɔ paa ɖooye.

  Ye ɖɩɖɔŋ ɛ-nʋmɔʋ taa yɔ,

  Ɛsɔ kaɣ-ɖʋ labʋ lootiye

  Yehowa ha-ɖʋ waɖɛ se

  Ðɩɖɔkɩ e-nesi kpam.

  Ðɩkpaɣ ɖa-tɩ nɛ ɖɩcɛlɩ’ɩ

  Nɛ ɖɩwɛɛ Caa hɔɔlʋʋ yɔɔ tam.

 2. 2. Sɔnɔ ɛjaɖɛ tɛm ñɔtaa.

  Ðɩwɛ kaɖɛ alɩwaatʋ taa.

  Ðɩɖɔkɩ ɖa-tɩ takɩm taa.

  Ðitaayele ɖɩwɛɛ sɔɔndʋ taa.

  Ða-ñʋʋ yaɖʋ lɛ Yehowa.

  Ðɩsɔɔlaa ɖɩñɔɔnɩ’ɩ tam,

  Se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩsɛɛ’ɩ tam,

  Nɛ ɖɩlakɩ ɛ-sɔɔlɩm tam.

 3. 3. Ɛsɔ tɩŋɩɣnɩ Masɩ yɔɔ,

  Ɛgbɛyɛ nɛ adɩma pɔ-yɔɔ,

  Fezuu kiɖeɖeu ɖɔɖɔ yɔɔ

  Se pɩsa nɛ ɛcɔnɩ ɖɔ-yɔɔ.

  Ye ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɩɖɔŋ yɔ,

  Ɛsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩla,

  Ɛ-sɔɔlɩm nɛ ɖɩwɛɛ siɣsiɣ.

  Ðɩɖɔ ɛ-’zɩdaa paa zɩmtaa.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 5:24; 6:9; 1 Awiya 2:3, 4.)