NAƲ
Tɔm
Kɩlɛmɩŋ

(Mikee 6:8)

 1. 1. Ðɩɖɔkɩ Yehowa nesi,

  Ða nɛ ɖ’Ɛsɔ ɖɩɖɔ paa ɖooye.

  Ye ɖɩɖɔŋ ɛ-nʋmɔʋ taa yɔ,

  Ɛsɔ kaɣ-ɖʋ labʋ lootiye

  Yehowa ha-ɖʋ waɖɛ se

  Ðɩɖɔkɩ e-nesi kpam.

  Ðɩkpaɣ ɖa-tɩ nɛ ɖɩcɛlɩ’ɩ

  Nɛ ɖɩwɛɛ Caa hɔɔlʋʋ yɔɔ tam.

 2. 2. Sɔnɔ ɛjaɖɛ tɛm ñɔtaa.

  Ðɩwɛ kaɖɛ alɩwaatʋ taa.

  Ðɩɖɔkɩ ɖa-tɩ takɩm taa.

  Ðitaayele ɖɩwɛɛ sɔɔndʋ taa.

  Ða-ñʋʋ yaɖʋ lɛ Yehowa.

  Ðɩsɔɔlaa ɖɩñɔɔnɩ’ɩ tam,

  Se ɖɩpɩzɩ nɛ ɖɩsɛɛ’ɩ tam,

  Nɛ ɖɩlakɩ ɛ-sɔɔlɩm tam.

 3. 3. Ɛsɔ tɩŋɩɣnɩ Masɩ yɔɔ,

  Ɛgbɛyɛ nɛ adɩma pɔ-yɔɔ,

  Fezuu kiɖeɖeu ɖɔɖɔ yɔɔ

  Se pɩsa nɛ ɛcɔnɩ ɖɔ-yɔɔ.

  Ye ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɩɖɔŋ yɔ,

  Ɛsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩla,

  Ɛ-sɔɔlɩm nɛ ɖɩwɛɛ siɣsiɣ.

  Ðɩɖɔ ɛ-’zɩdaa paa zɩmtaa.