Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 47

Tɩmɩɣnɩ Yehowa tam

Sélectionner un enregistrement audio
Tɩmɩɣnɩ Yehowa tam
NAƲ

(1 Tesalooniiki 5:17)

 1. 1. Tɩmnɩ Yehowa, ɛnɩɣ ɖ’adɩma.

  Ðɩɖɛ’ɩ ɛ-hɩɖɛ, waɖɛ pɩkɛnaa.

  Heyi Ɛsɔ ña-laŋɩ’ɛ taa tɔm tam.

  Taa-ɩ liu, ŋpɩzɩɣ ŋñɔɔnɩ’ɩ tam.

  Tɩmɩɣnɩ Yehowa tam.

 2. 2. Tɩmɩɣnɩ Yehowa ñe-wezuu yɔɔ;

  Se ’kpeɣ’ŋ ɛzɩ ŋlakʋʋ lalaa yɔ.

  Heyi ña-taa tɔm kpeekpe Kɩbaɣlʋ.

  Ɛnawa se mʋzʋʋ ɛmanɩ-ɖʋ.

  Tam lɛ tɩmnɩ Kɩbaɣlʋ.

 3. 3. Tɩmnɩ Yehowa kala kpeekpe taa.

  Ɛwɛ ɖɔ-cɔlɔ kpam paa ɛzɩmtaa.

  Yele nɛ ɛkɛ ña-sɩnɩyʋ tam.

  Ðiiseɣ sɔɔndʋ, ɛnʋ ɖɩtaɣ liu tam.

  Tɩmɩɣnɩ Yehowa tam.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 64:6; Maatiyee 6:9-13; 26:41; Luka 18:1.)