Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 42

Ɛsɔ lɩmɖʋyʋ adɩma

Sélectionner un enregistrement audio
Ɛsɔ lɩmɖʋyʋ adɩma
NAƲ

(Efɛɛzɩ 6:18)

 1. 1. O Yehowa ña lɛ Ɛsɔ kɩlɩm.

  Kedeŋa ɩɖɛyɩ ña-hɩɖɛ kɩlɩm.

  Ñɔ-sɔɔlɩm lakɩ ña-hɩɖɛ yɔɔ,

  Ɛsɔ ɖɩtɩmɩɣ ñe-Kewiyaɣ yɔɔ.

  Kɔkɔɔ ɛzɩ ŋɖʋʋ yɔ,

  Ðihiɣ pɛɛyɛ tɛtʋ yɔɔ.

 2. 2. Caa ɖɩsɛɣ’ŋ paa kaakʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ.

  Kʋjɔŋ kɩbaŋ kpeekpe lɩɣna ñɔ-cɔlɔ.

  Ñalɩmɩ’ɛ Caa, ñatɩnɩ wezuu,

  Ñahaɣnɩ-ɖʋ lɔŋsɩnɖɛ nɛ sɩmtʋ.

  Paa ɖooye ɖɩwɛɣ’ŋ sɛʋ yɔɔ

  Ñɛ-wɛtʋ kɩbandʋ yɔɔ.

 3. 3. Kala naayɛ kɔŋ, akɩlɩ-ɖʋ ɖoŋ,

  Lɛ ŋha-ɖʋ lidaʋ, kɩkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ.

  Ña ɖɩsʋkɩ ɖa-sʋʋtʋ kpeekpe.

  Sɩnɩ-ɖʋ, kpazɩ-ɖʋ ɖoŋ paa ɖooye.

  Sɩnɩ-ɖʋ ɖɩɖɔkɩ kpam,

  Ðɩñɔɔnɩ ɖo-ɖuutu tam.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 35:10; 49:14; Yohanɛɛsɩ 16:33; Yakubu 1:5.)