Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 40

A-pʋyʋ ɖɩkɛna?

Sélectionner un enregistrement audio
A-pʋyʋ ɖɩkɛna?
NAƲ

(Roma 14:8)

 1. 1. A-pʋyʋ ŋkɛnaa?

  Ɛsɔ we’i kɛnɩ ñ’ɛsɔ?

  Ɛnʋ lɛ we’i ŋsɔɔlɩ ñam yɔ.

  Ŋñaŋɩ’ɩ se ɛkɛ ñ’ɛsɔ.

  Ñe-ɖeke ŋŋpɩzɩɣ

  Ŋsɛɛ ɛsɔnaa naalɛ.

  Ye mbʋ ñɔɔzɩ ña-laŋɩ’ɛ camɩyɛ,

  Sɛtɩ tɔm taa camɩyɛ.

 2. 2. A-pʋyʋ ŋkɛnaa?

  Ɛsɔ we’i ŋkaɣ lɩzʋʋ?

  Ɛsɔ cɛtɩyʋ ŋkaɣ lɩzʋʋ

  Yaa toovenim tʋ ŋlɩzɩɣ?

  Sezaarɩ ŋlɩzɩɣ

  Se ɛkɛ ñɛ Ɛ-sɔ na?

  Yaa ŋlɩzɩɣ Ɛsɔ toovenim tʋ

  Nɛ ŋla ɛ-sɔɔlɩm na.

 3. 3. A-pʋyʋ mɛnkɛnaa?

  Yehowa ma malɩzaa.

  Ɛnʋ lɛ man-Caa nɛ mɛ-Ɛsɔ.

  Mɔnɖɔŋ mo-ɖuutu tɩŋa yɔɔ.

  Ñɩm siŋŋ ɛyabɩnɩ’m,

  Ɛnʋ mɔñɔʋnɩ tamtam.

  Mahaɣ’ɩ me-wezuu kɩyakɩŋ kpeekpe.

  Mɛnɖɛyɩɣ ɛ-hɩɖɛ tam.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Yozuwee 24:15; Keɣa 115:14, 18; 2 Timotee 2:19.)