Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 35

Tɩlɩ mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ

Sélectionner un enregistrement audio
Tɩlɩ mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ
NAƲ

(Philippians 1:10)

 1. 1. Ðɩcalɩnɩ ’bʋ pɩcɛyɩ siŋŋ nɛ

  Pɩkɛnɩ toovenim yɔ.

  Ðɩcalɩnɩ labʋ mbʋ pɩ-tɔm

  Cɛyɩ pɩdɩɩfɛyɩ yɔ.

  (AJUUZA)

  Sɔɔlɩ kɩbam, nɛ laŋhɛzɩ’ɛ,

  Caa sɔɔlɩm lɛ.

  Ye ŋlabɩ mbʋ pɩkɛdɩɣnɩ’ɩ.

  Ðɩcalɩnɩ

  Ñɩnʋʋ mbʋ pɩcɛyɩ siŋŋ yɔ.

 2. 2. Nabʋyʋ fɛ’ɩ se pɩ-tɔm cɛyɩ siŋŋ

  Nɛ pɩtalɩ tɔm susuu

  Laŋa kɩbana tɩnaa kpeekpe se

  Pɔñɔtɩnɩ Kɩbaɣlʋ.

  (AJUUZA)

  Sɔɔlɩ kɩbam, nɛ laŋhɛzɩ’ɛ,

  Caa sɔɔlɩm lɛ.

  Ye ŋlabɩ mbʋ pɩkɛdɩɣnɩ’ɩ.

  Ðɩcalɩnɩ

  Ñɩnʋʋ mbʋ pɩcɛyɩ siŋŋ yɔ.

 3. 3. Ðɩcalɩnɩ ’bʋ pɩcɛyɩ siŋŋ yɔ,

  Pɩhaɣ-ɖʋ taa leleŋ tam.

  N’Ɛsɔ laŋhɛzɩyɛ kaɣ ɖa-maɣzɩm

  Nɛ ɖa-laŋa ɖɔkʋʋ kpam.

  (AJUUZA)

  Sɔɔlɩ kɩ-bam, nɛ laŋhɛzɩ’ɛ,

  Caa sɔɔlɩm lɛ.

  Ye ŋlabɩ m-bʋ pɩkɛdɩɣnɩ’ɩ.

  Ðɩcalɩnɩ

  Ñɩnʋʋ mbʋ pɩcɛyɩ siŋŋ yɔ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 96:10; Yohanɛɛsɩ 21:15-17; Filiipu 4:7.)