Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 3

Ðo-ɖoŋ, ɖe-lidaʋ nɛ ɖa-sɩnɩyʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Ðo-ɖoŋ, ɖe-lidaʋ nɛ ɖa-sɩnɩyʋ
NAƲ

(Aduwa 14:26)

 1. 1. Oo Ɛsɔ ñe-lidaʋ tɔm kpeekpe

  Hɛzɩɣnɩ ɖa-laŋa.

  Tɩkɛdɩnɩ-ɖʋ pɩdɩɩfɛ’ɩ,

  Ðisusuu-tʋ n’amɛ’a.

  Nabʋyʋ taa lɛ, kala naayɛ

  Kɔŋ nɛ aɖʋʋ-ɖʋ sɔɔndʋ,

  Nɛ ɖe-tisuu paɣzɩ pasʋʋ,

  Nɛ ɖɩpaɣzɩ pɩtʋʋ.

  (AJUUZA)

  Ña lɛ ɖe-lidaʋ nɛ

  Ða-sɩnɩyʋ tam.

  Ñahaɣnɩ-ɖʋ wondu kpeekpe

  Ñɛkɛnɩnɩ ɖo-ɖoŋ

  Tɔm susuu taa tam.

  Ña lɛ sɩnɩyʋ paa ɖooye.

 2.  2. Oo Yehowa sɩnɩ-ɖʋ kpem nɛ

  Ðɩtaasɔɔ ñɔ-tɔm kaaʋ.

  Ñɛhɛzɩɣnɩ ɖa-laŋɩyɛ.

  Nɛ ɖɩɩkaɣ tɔlʋʋ kaaʋ.

  Tɔm tʋnɛ tɩkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ nɛ

  Ðe-lidaʋ cɛyɩsɩɣ siŋŋ;

  Tɩhaɣ-ɖʋ abalɩtʋ se

  Ðɩwɛɛnɩ tisuu siŋŋ.

  (AJUUZA)

  Ña lɛ ɖe-lidaʋ nɛ

  Ða-sɩnɩyʋ tam.

  Ñahaɣnɩ-ɖʋ wondu kpeekpe

  Ñɛkɛnɩnɩ ɖo-ɖoŋ

  Tɔm susuu taa tam.

  Ña lɛ sɩnɩyʋ paa ɖooye.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 71:13, 14; Aduwa 3:5, 6, 26; Yereemii 17:7.)