Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 HENDU 28

Apɩzɩɣ nɛ ɛkɛ Yehowa taabalʋ?

Sélectionner un enregistrement audio
Apɩzɩɣ nɛ ɛkɛ Yehowa taabalʋ?
NAƲ

(Keɣa 14)

 1. 1. O Ɛsɔ, apɩzɩɣ

  Ɛkɛ ña-taabalʋ?

  Asʋʋ ña-ɖɩɣa taa se ɛsɔɔlɩ’ŋ?

  Anɩ pʋdʋ sɩmɩ’ŋ?

  We’i ɛmʋʋ ñɔ-tɔm yɔ

  N’etisiɣ tɩ-yɔɔ yɔ.

  Toovenim tʋ, ɛyʋ siɣsiɣ tʋ,

  Ɛsɔɔlɩ ña-paɣtʋ.

 2. 2. O Ɛsɔ, apɩzɩɣ

  Ño-cokiye tɛɛ sʋʋ?

  Apɩzɩɣ nɛ ’ha’ŋ laŋhʋlʋmɩ’ɛ?

  Nɛ ɛsa ña-hɩɖɛ?

  We’i ɛsɩm ña-paɣtʋ,

  We’i ɛñaŋ ña-paɣtʋ,

  We’i ɛwɛ siɣsiɣ ɛ-laŋɩ’ɛ taa,

  Cɛtɩm fɛ’ɩ ɛ-nɔɔ taa.

 3. 3. O ɖɛ-’sɔ Yehowa,

  Welisi ɖa-’dɩma.

  Ðɩñɔtʋʋnɩ’ŋ se ŋsɩnɩ-ɖʋ

  Taabalʋ kɩbanʋ!

  Caa ɖɩñɔtʋʋnɩ’ŋ kpam

  Kɛ ɖa-taabalʋ tam!

  Ɛsɔ nɔɔyʋ fɛ’ɩ ɛzɩ ña yɔ

  Ðɩwɛɣ tam ñɔ-cɔlɔ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 138:1; 1 Pɩyɛɛrɩ 5:6, 7.)