Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 28

Apɩzɩɣ nɛ ɛkɛ Yehowa taabalʋ?

Sélectionner un enregistrement audio
Apɩzɩɣ nɛ ɛkɛ Yehowa taabalʋ?
NAƲ

(Keɣa 14)

 1. 1. O Ɛsɔ, apɩzɩɣ

  Ɛkɛ ña-taabalʋ?

  Asʋʋ ña-ɖɩɣa taa se ɛsɔɔlɩ’ŋ?

  Anɩ pʋdʋ sɩmɩ’ŋ?

  We’i ɛmʋʋ ñɔ-tɔm yɔ

  N’etisiɣ tɩ-yɔɔ yɔ.

  Toovenim tʋ, ɛyʋ siɣsiɣ tʋ,

  Ɛsɔɔlɩ ña-paɣtʋ.

 2. 2. O Ɛsɔ, apɩzɩɣ

  Ño-cokiye tɛɛ sʋʋ?

  Apɩzɩɣ nɛ ’ha’ŋ laŋhʋlʋmɩ’ɛ?

  Nɛ ɛsa ña-hɩɖɛ?

  We’i ɛsɩm ña-paɣtʋ,

  We’i ɛñaŋ ña-paɣtʋ,

  We’i ɛwɛ siɣsiɣ ɛ-laŋɩ’ɛ taa,

  Cɛtɩm fɛ’ɩ ɛ-nɔɔ taa.

 3. 3. O ɖɛ-’sɔ Yehowa,

  Welisi ɖa-’dɩma.

  Ðɩñɔtʋʋnɩ’ŋ se ŋsɩnɩ-ɖʋ

  Taabalʋ kɩbanʋ!

  Caa ɖɩñɔtʋʋnɩ’ŋ kpam

  Kɛ ɖa-taabalʋ tam!

  Ɛsɔ nɔɔyʋ fɛ’ɩ ɛzɩ ña yɔ

  Ðɩwɛɣ tam ñɔ-cɔlɔ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 138:1; 1 Pɩyɛɛrɩ 5:6, 7.)