Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 26

Kɩbandʋ ndʋ ɩlabɩ-wɛ yɔ, ma ɩlaba

Sélectionner un enregistrement audio
Kɩbandʋ ndʋ ɩlabɩ-wɛ yɔ, ma ɩlaba
NAƲ

(Maatiyee 25:34-40)

 1. 1. Yesu heŋ lɛɛŋ sɩɣnɩ patam numwaa siŋŋ nɛ

  Palakɩ pa-ñʋʋdʋ Krɩstʋ tʋmɩyɛ.

  Kɩbam ’bʋ palakɩ

  Patam numwaa pa’ɩ yɔ,

  Yesu hɛyɩɣ-wɛ pɩtɩŋa pa’ɩ pɩ-yɔɔ.

  (AJUUZA)

  “Ɩhɛzɩ pa-laŋa, nɛ ma-ñɩnɖɛ hɛɛ.

  Ye ɩlabɩ-wɛ ɖeu, ma ɩlabɩ ɖeu.

  Ɩlabɩ-wɛ tʋma, ma ɩlabɩ-yɛ.

  Ye ɩsɩnɩ-wɛ, ɩsɩnɩ Krɩstʋ.

  Ye ɩlabɩ-wɛ ɖeu, ma ɩlabɩ ɖeu.”

 2. 2. “Ɩɖʋ’m nesi ñɔɔsɩ nɛ lɔkɔtʋ, pa-taa.

  Ɩsɩnɩ’m paa kɩcɛyɩm ’bʋ lɛ pɩ-taa.

  Nɛ pakaɣ-ɩ pɔzʋʋ se:

  “Kɩbaɣlʋ ɖooye?”

  Wiyaʋ kaɣ-wɛ cosuu nɛ ɛyɔɔdɩ se:

  (AJUUZA)

  “Ɩhɛzɩ pa-laŋa, nɛ ma-ñɩnɖɛ hɛɛ.

  Ye ɩlabɩ-wɛ ɖeu, ma ɩlabɩ ɖeu.

  Ɩlabɩ-wɛ tʋma, ma ɩlabɩ-yɛ.

  Ye ɩsɩnɩ-wɛ, ɩsɩnɩ Krɩstʋ.

  Ye ɩlabɩ-wɛ ɖeu, ma ɩlabɩ ɖeu.”

 3. 3. “Ɩɖɔkɩ kpam nɛ’la Caa Yehowa tʋma.

  Ɩsɩnɩ me-newaa, Caa tɔm susuu taa.”

  Wiyaʋ Yesu kaɣ tɔm

  Ɛ-nɩwaŋ yɔɔ ñɩma:

  “Ɩsʋʋ nɛ ɩcaɣ tam paradisuu taa.”

  (AJUUZA)

  “Ɩhɛzɩ pa-laŋa, nɛ ma-ñɩnɖɛ hɛɛ.

  Ye ɩlabɩ-wɛ ɖeu, ma ɩlabɩ ɖeu.

  Ɩlabɩ-wɛ tʋma, ma ɩlabɩ-yɛ.

  Ye ɩsɩnɩ-wɛ, ɩsɩnɩ Krɩstʋ.

  Ye ɩlabɩ-wɛ ɖeu, ma ɩlabɩ ɖeu.”

(Kalɩ ɖɔɖɔ Aduwa 19:17; Maatiyee 10:40-42; 2 Timootee 1:16, 17.)