Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 24

Ɩkɔɔ Yehowa pʋʋ yɔɔ

Sélectionner un enregistrement audio
Ɩkɔɔ Yehowa pʋʋ yɔɔ
NAƲ

(Izaayii 2:2-4)

 1. 1. Ɩcɔna nɛ ɩna,

  Ɩna pʋʋ sɔsɔʋ ñʋʋ taa.

  Yehowa pʋʋ maɣmaɣ yɔ.

  Sɔnɔ kɩkʋ’ɩ siŋŋ nɛ

  Ɛyaa lɩɣnɩ poliŋ

  Ðooo tɛtʋ kamasɩ yɔɔ.

  Payaɣ ɖama pɔtɔŋ se,

  ‘Ɩkɔɔ ɖɩsɛɛ Caa nɛ

  Al’waatʋ talaa se

  Ɛjam ’pɩsɩ samaɣ sɔsɔɔ nɛ

  Ɛzɩma ɖɩɖɔʋ yɔ,

  Pɩwɩlɩɣ Caa wazaɣ wɛ ɖɔ-yɔɔ.

  Ɛyaa kudokiŋ kɔŋ

  Ɛsɔ cɔlɔ se pɛsɛɛ’ɩ.

  Poɖuwaa se Ɛsɔ

  Pɔñɔʋnɩ kpam paa ɖooye.

 2.  2. Yesu ɖʋ paɣtʋ se

  Ðisusi laŋhɛzɩ’ɛ tɔm.

  Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ

  Talɩ ’yaa sakɩyɛ.

  Wiyaʋ Krɩstʋ seɣtiɣ

  Paa we’i se ɛñɔtɩnɩ’ɩ.

  Hɛɛ tɩnaa nɩɣ ɛ-nɔɔ

  Nɛ Ɛsɔ tɔm ɖiyiɣ-wɛ.

  Samaɣ sɔsɔɔ hukuu

  Lɛ, taa leleŋ sɔsɔŋ pɩhaɣ-ɖʋ.

  Ðɩɖʋ tʋmɩ’ɛ nesi

  Se paa ’nɩ ɛpɩzɩ nɛ ɛnɩɩ.

  Ðɩkʋsɩ ɖɔ-nɔsɩ

  Ðɩyaa ɛyaa kpeekpe se,

  Ɩkɔɔ Yehowa pʋʋ yɔɔ

  Nɛ ɩwɛɛ paa ɖooye.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣsi 42:3; 98:9; Izaayii 60:22; Tʋma Labʋ 16:5.)