Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 23

Yehowa paɣzɩ kewiyitu tɔɔʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Yehowa paɣzɩ kewiyitu tɔɔʋ
NAƲ

(Natʋ 11:15)

 1. 1. Ðɩɖɛyɩ Yesu camɩ’ɛ.

  Kewiyaɣ paɣzɩ tʋmɩ’ɛ.

  Kewiyaɣ tigiɖe wɛ Siiyɔɔ yɔɔ.

  Ðɩkʋ’ɩ ɖɩsɩŋ nɛ ɖɩsa

  Caa Yehowa n’amɛya,

  Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ

  mʋ e-Kewiyaɣ.

  (AJUUZA)

  Ɛbɛ Kewiyaɣ, kaɣ-ɖʋ kɔnʋʋ?

  Toovenim nɛ siɣsiɣ wɛtʋ.

  Ɛbɛ ɖɔɖɔ katasɩɣ kɔnʋʋ?

  Koboyaɣ nɛ tam tam wezuu.

  Ðɩɖɛyɩ Kewi’itu tɔɔyʋ

  Siɣsiɣ tʋ nɛ sɔɔlɩm tʋ.

 2. 2. Krɩstʋ Kewiyaɣ wɛɣ tam.

  Armaagedɔɔ ñɔtɩ kpam.

  Pakaɣ ɖɩzʋʋ Sataŋ ’jaɖɛ pilim.

  Pɩwɛɛ ɖisusi tɔm nɛ

  Ðɩsɩnɩ ɛyaa sakɩ’ɛ.

  Nɛ hɛɛɛ tɩnaa

  Ɩñɔtɩnɩ’ɩ nɛ paɖʋ’ɩ lɩm.

  (AJUUZA)

  Ɛbɛ Kewiyaɣ, kaɣ-ɖʋ kɔnʋʋ?

  Toovenim nɛ siɣsiɣ wɛtʋ.

  Ɛbɛ ɖɔɖɔ katasɩɣ kɔnʋʋ?

  Koboyaɣ nɛ tamtam wezuu.

  Ðɩɖɛyɩ Kewi’itu tɔɔyʋ

  Siɣsiɣ tʋ nɛ sɔɔlɩm tʋ.

 3.  3. Ðɩɖɛyɩ Yesu Krɩstʋ.

  Ɛkɛ-ɖʋ tam tam Wiyaʋ

  Ɛsɔ sɩnɩ’ɩ se ɛkɛ Wiyaʋ tam.

  Ðɩsʋʋ Caa templo taa nɛ;

  Ðiluŋ Wiyaʋ Yesu tɛɛ.

  Pɩsaɣ pazɩ Ɛkɛɣ

  Wiyaʋ tɛtʋ yɔɔ tam.

  (AJUUZA)

  Ɛbɛ Kewiyaɣ, kaɣ-ɖʋ kɔnʋʋ?

  Toovenim nɛ siɣsiɣ wɛtʋ.

  Ɛbɛ ɖɔɖɔ katasɩɣ kɔnʋʋ?

  Koboyaɣ nɛ tam tam wezuu.

  Ðɩɖɛyɩ Kewi’itu tɔɔyʋ

  Siɣsiɣ tʋ nɛ sɔɔlɩm tʋ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ 2 Samɩyɛɛlɩ 7:22; Danɩyɛɛlɩ 2:44; Natʋ 7:15.)