Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 20

Ŋha-ɖʋ ña-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Ŋha-ɖʋ ña-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ
NAƲ

(1 Yohanɛɛsɩ 4:9)

 1. 1. O ɖa-Caa Yehowa,

  Ðɩtaawɛɛnɩ lidaʋ.

  Lɛɛlɛɛyɔ, Yesu ha

  Ða-tɩŋa lidaʋ.

  Ðisusuu ñɔ-tɔm tam,

  Nɛ ñɔ-sɔɔlɩm la tam.

  Ðɩcɛlɩɣ’ŋ ɖe-weziŋ,

  Ðɩsɛɣ’ŋ nɛ taa leleŋ.

  (AJUUZA)

  Ŋha-ɖʋ ña-Pɩ’alʋ,

  Pʋyɔɔ ɖɩɖɛyɩɣ’ŋ tam.

  Ðiteɣ’ŋ hendu ña-Pɩ’alʋ

  Yesu wezuu kʋjɔʋ yɔɔ tam.

 2.  2. Ña-camɩ’ɛ lakasɩ

  Kɛdɩɣnɩ ɛyaa siŋŋ;

  Nɛ pɛkpɛlɩkɩɣ-sɩ

  Nɛ amɛya siŋŋ.

  Ɛlɛ Yesu wezuu

  Kpaɖɩ pɩtɩŋa ɖeu;

  We’i ɛsɩbɩ ɖɔ-yɔɔ

  Se ɖihiɣ wezuu yɔ.

  (AJUUZA)

  Ŋha-ɖʋ ña-Pɩ’alʋ,

  Pʋyɔɔ ɖɩɖɛyɩɣ’ŋ tam.

  Ðiteɣ’ŋ hendu ña-Pɩ’alʋ

  Yesu wezuu kʋjɔʋ yɔɔ tam.

  (KƐDƐZAƔ)

  O ɖa-Caa Yehowa ɖɩɖɛyɩɣ’ŋ pɩdɩɩfɛ’ɩ,

  Ðɩsɛɣ’ŋ se ŋha-ɖʋ ña-Pɩyalʋ nɛ sɔɔlɩm.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Yohanɛɛsɩ 3:16; 15:13.)