Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 19

Kɩbaɣlʋ tɔɔnaɣ sɔnzɩ

Sélectionner un enregistrement audio
Kɩbaɣlʋ tɔɔnaɣ sɔnzɩ
NAƲ

(Maatiyee 26:26-30)

 1. 1. Yehowa ŋwɛ ɖooo ɛsɔdaa

  Ðoo anɛ awɛ ndɩ siŋŋ!

  Nɛ pʋyɔɔ ɖikpeɣlaa nɛ ɖɩsɩŋ ñ’ɛzɩdaa

  Ñawɩlɩnɩ-ɖʋ sɔɔlɩm siŋŋ

  Paska heɣa yabɩ samaɣ ñʋʋ,

  Koholi-kɛ yomiye taa.

  Nɛ pɩnzɩ sakɩ’ɛ wa’ɩ, Yesu Krɩstʋ kpɛdɩ

  Calɩm se Caa tɔm ɛkɔɔ pɩ-taa.

 2. 2. Kpɔnʋ nɛ vɛɛ pɔtɔzʋʋ-ɖʋ se

  Ñɩm pʋyʋ siŋŋ ŋcɛlɩ-ɖʋ.

  Ɛwɩlɩ ñamtʋ paa

  ’Zɩmtaa, halɩ sɩm taa

  Maɣmaɣ, etitiiseu sɔɔndʋ.

  Ðɩɩkaɣ sɔnzɩ sɩnɛ sɩ-yɔɔ sɔʋ.

  Ðoo anɛ, ɖɩɖaɣnɩɣ ɖɔɖɔ

  Tɔzʋʋ ɛzɩma ña

  Pɩyalʋ kaasɩba

  Se pɩ’a ɖa-ñʋʋ sɩm nesi tɛɛ yɔ.

 3.  3. Sɔnɔ ɖikpeɣli ñɛ-ɛzɩdaa.

  Ðɩkɔm nɛ laŋɩ’ɛ kɩbanɖɛ

  Se ɖɩɖɛyɩ’ŋ, Krɩstʋ

  Kʋjɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ

  Kɩ-yɔɔ, nɛ ɖɩɖʋ-mɩ hɩɖɛ.

  Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ ɖɛyɩɣ’ŋ nɛ

  Pɩkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ fezuu taa.

  Pʋyɔɔ, ɖɩɖɔŋ Krɩstʋ naataŋ taa nɛ ñamtʋ

  Pɩsa ɖɩsʋʋ paradisuu taa.