Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 151

Ɛkaɣ yaʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Ɛkaɣ yaʋ
NAƲ

(Yɔɔb 14:13-15)

 1. 1. Wezuu wɛ ’zɩ ñɩyʋʋ nakʋyʋ yɔ.

  Sɔnɔ kɩwɛɛ cee kɩfɛ’ɩ.

  Leleŋ we’i ɩtaa ɖɩwɛ sɔnɔ yɔ,

  Ɩpɩsɩɣ laŋwɛɛkɩ’ɛ cee.

  Ɛyʋ sɩkɩ lɛ, ’tasɩɣ fem yaa we?

  Ɛsɔ haɖʋ lidaʋ se:

  (AJUUZA)

  Ɛkaɣ yaʋ; sɩɖaa kaɣ cosuu.

  Palɩɣ nɛ pacaɣ wezuu.

  Nɛ pɩɩlakɩ Caa lɛɛ lɛɛ

  Se’tasɩ naʋ e-wondu.

  Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩwɛɛnɩ tisuu;

  Se paa sɩm ɛtalɩ-ɖʋ

  Kɔyɔ, Caa kaɣ-ɖʋ fezuu.

  Ɛnʋ lɛ, ɖa-Lɩzɩyʋ.

 2. 2. Caa taabalaa mba pasɩkɩ yɔ,

  Caa ɛɛkaɣ pɔ-yɔɔ sɔʋ kaaʋ.

  Mba pɛkɛ Ɛsɔ taabalaa yɔ,

  Ɛkaɣ pa-tɩŋa fezuu.

  Nɛ ’yele ɖɩcaɣ wezuu tɛtʋ yɔɔ

  Paradisuu taa, tam tam.

  (AJUUZA)

  Ɛkaɣ yaʋ; sɩɖaa kaɣ cosuu.

  Palɩɣ nɛ pacaɣ wezuu.

  Nɛ pɩɩlakɩ Caa lɛɛ lɛɛ

  Se’tasɩ naʋ e-wondu.

  Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩwɛɛnɩ tisuu;

  Se paa sɩm ɛtalɩ-ɖʋ

  Kɔyɔ, Caa kaɣ-ɖʋ fezuu.

  Ɛnʋ lɛ, ɖa-Lɩzɩyʋ.