Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 150

Ñɩnɩ Ɛsɔ nɛ ŋhiɣ ñʋʋ yabʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Ñɩnɩ Ɛsɔ nɛ ŋhiɣ ñʋʋ yabʋ
NAƲ

(Sofoniya 2:3)

 1. 1. Awi’i sakɩ’ɛ kpɛndɩɣ;

  Pakaɖɩɣnɩ Caa pɩ’alʋ.

  Yehowa ha alɩwaatʋ;

  Se ’yaa ɩtɔɔ kewi’itu.

  Lɛɛlɛɛyɔ tɩtɛma.

  Ɛsɔ Kewiyaɣ paɣzaa.

  Yesu wakɩ e-koyindinaa,

  Nɛ kaakʋ ’gʋ kɩñɔtaa.

  (AJUUZA)

  Ŋsɔɔlaa ’hiɣ ñʋʋ yabʋ yɔ,

  Ñɩnɩ Ɛsɔ, ɖɔ ɛtɔm yɔɔ.

  Ɛsɔ wɛ siɣsiɣ,

  Ye ’bʋ wɛɛ siɣsiɣ.

  Wɛɛ e-Kewiyaɣ hɔɔlʋʋ yɔɔ,

  Nɛ ’na ɛzɩma Yehowa

  Yakɩ ña-ñʋʋ yɔ.

 2.  2. Susi kewiyaɣ tɔm

  Nɛ ’yaa sɛtɩ patɩ tɔm.

  Ðɩhaɣ waɖɛ se ’yaa mʋ tɔm,

  N’amɛ’a yaa pekizi tɔm.

  Paa kala ɩwɛɛ yɔ,

  Ðɩtaɣ liu Kɩlɩm Ɛsɔ.

  Ɛlakɩ sɔɔndʋ pasɩɣ ɖɔ-yɔɔ.

  Ðikou lɛ, ɛnɩɣ ɖɔ-nɔɔ.

  (AJUUZA)

  Ŋsɔɔlaa ’hiɣ ñʋʋ yabʋ yɔ,

  Ñɩnɩ Ɛsɔ, ɖɔ ɛ-tɔm yɔɔ.

  Ɛsɔ wɛ siɣsiɣ,

  Ye ’bʋ wɛɛ siɣsiɣ.

  Wɛɛ e-Kewiyaɣ hɔɔlʋʋ yɔɔ,

  Nɛ ’na ɛzɩma Yehowa

  Yakɩ ña-ñʋʋ yɔ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ 1 Samɩyɛɛlɩ 2:9; Keɣa 2:2, 3, 9; Aduwa 2:8; Maatiyee 6:33.)