Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 149

Wabɩtʋ hendu

Sélectionner un enregistrement audio
Wabɩtʋ hendu
NAƲ

(Ejipiti Lɩʋ 15:1)

 1. 1. Ðitee Yehowa hendu ɛ-hɩɖɛ sɔsɔɖɛ yɔɔ.

  Etuzi Faraɔɔ nɛ ɛpɛɖɩ teŋgu taa.

  Ðɛyɩ Caa Ɛsɔ

  Ɛ-wayɩ ɛ-sɔ nɔɔyʋ fɛyɩ.

  Yehowa lɛ ’hɩɖɛ

  Nɛ ɛnʋ ɛwabɩna.

  (AJUUZA)

  Yehowa Caa Ɛsɔ kɩlɩm nɛ

  Weyi ɛɛlɛɣzɩɣ wiɖiyi kaaʋ yɔ.

  Ŋkaɣ tuzuu ño-koyindinaa nɛ

  Ŋñalɩ ña-hɩɖɛ Kɩlɩm yɔɔ.

 2. 2. Ɩna ɛzɩma ñʋndɩnaa kaɖɩɣnɩ Kɩlɩm yɔ.

  Paa pakɩlɩ Faraɔɔ yɔ

  Fɛ’ɛ kaɣ-wɛ kpaʋ ɖɔɖɔ.

  Pɔ-tɔm hʋʋ ñɔtaa

  Paapɩzɩɣ pese Armaagedɔɔ.

  Paa we’i kaɣ tɩlʋʋ se

  Yehowa lɛ kɩlɩm ’sɔ.

  (AJUUZA)

  Yehowa Caa Ɛsɔ kɩlɩm nɛ

  Weyi ɛɛlɛɣzɩɣ wiɖiyi kaaʋ yɔ.

  Ŋkaɣ tuzuu ño-koyindinaa nɛ

  Ŋñalɩ ña-hɩɖɛ Kɩlɩm yɔɔ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 2:2, 9; 91:9; Malakiya 3:6; Natʋ 16:16.)