Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 144

Cɔŋnɩ kɩhɛyʋʋ paa ɖooye!

Sélectionner un enregistrement audio
Cɔŋnɩ kɩhɛyʋʋ paa ɖooye!
NAƲ

(2 Kɔrɛntɩ 4:18)

 1. 1. Yʋlʋmaa pa’ɩ ɛza kaɣ kuluu,

  Nɛ tandamaa nɩŋgbaaŋ kaɣ tʋlʋʋ,

  Pɩɣa ɛjam kaɣnɩ teu hendu nɛ

  Amɛya nɛ hoŋa yeke.

  Nɛ ɖɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa kaɣ fem,

  Nɛ tɛtʋ yɔɔ you sɩɣ tɩnaɣ kpem.

  (AJUUZA)

  Ŋkaɣ pɩ-tɩŋa payɩ naʋ ye

  Ŋnaɣ Caa kɩhɛyʋʋ paa ɖooye.

 2. 2. Mʋʋzʋʋ nɛ heu pakaɣnɩ leɣyuu,

  Ɛyaʋ nɛ tɔɔyʋʋ pakaɣ mɛyʋʋ

  Nɛ pɩɣa ɛjam kaɣnɩ-wɛ ɖiyuu

  Pɩɣa ɛjam kaɣ pɔ-yɔɔ saɣyʋʋ.

  Wiluu ɖɔɖɔ kaɣ sum tɛtʋ yɔɔ

  Ða-kʋñɔmɩŋ kpeekpe sɩɣ tɩnaɣ.

  (AJUUZA)

  Ŋkaɣ pɩ-tɩŋa payɩ naʋ ye

  Ŋnaɣ Caa kɩhɛyʋʋ paa ɖooye.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Izaayii 11:6-9; 35:5-7; Yohanɛɛsɩ 11:24.)