Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 141

Wezuu kɛ piti pʋyʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Wezuu kɛ piti pʋyʋ
NAƲ

(Keɣa 35:10)

 1. 1. Paa pɩɣa ññɩɩ ŋga, paa tɛʋ tosuu yɔ,

  Wɩsɩ ñalɩmɩyɛ nɛ mɔʋ pi’e ɖɔɖɔ,

  Pɩ-tɩŋa pɩkɛ Yehowa kʋjɔʋ.

  Ɛ-kʋjɔŋ ɛnɩ ɩɖɔkʋʋnɩ ɖe-wezuu.

  (AJUUZA)

  Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩwɛnɩ ’sɩmɩ’ɛ?

  Ðɩsɛɛ we’i ’ha-ɖʋ kʋ yɔ, ɖɩɖɔkɩ-kʋ camɩ’ɛ.

  Caa Yehowa ɖeke pɩzɩɣna ’ha-ɖʋ kʋ,

  Pɩkɛnɩ-ɖʋ kʋjɔʋ—Wezuu kɛ piti p’yʋ.

 2. 2. Nabɛ’ɛ kizi ’sɔ, nɛ pɛwɛɛ peseɣ’i,

  Nɛ pɔyɔɔdʋʋ se: ‘Tʋʋ Caa ’sɔ nɛ ŋsɩ.’

  Ða ɖɩfɛ’ɩ mbʋ, ɖɩñɔɔtʋʋnɩ ’sɔ,

  Nɛ ɖɩsɛɣ’ɩ wezuu ŋgʋ ɖɩwɛɛ yɔ kɩ-yɔɔ.

  (AJUUZA)

  Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩwɛnɩ ’sɩmɩ’ɛ?

  Ðɩwɛɛnɩ ñamtʋ ’yaa nɛ pe-weziŋ yɔɔ camɩ’ɛ.

  Caa Yehowa ɖeke pɩzɩɣna ’ha-ɖʋ kʋ,

  Pɩkɛnɩ-ɖʋ kʋjɔʋ—Wezuu kɛ piti p’yʋ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Yɔɔb 2:9; Keɣa 33:13; Eklesɩyastɩ 8:15; Maatiyee 22:37-40; Roma 6:23.)