Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 HENDU 141

Wezuu kɛ piti pʋyʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Wezuu kɛ piti pʋyʋ
NAƲ

(Keɣa 35:10)

 1. 1. Paa pɩɣa ññɩɩ ŋga, paa tɛʋ tosuu yɔ,

  Wɩsɩ ñalɩmɩyɛ nɛ mɔʋ pi’e ɖɔɖɔ,

  Pɩ-tɩŋa pɩkɛ Yehowa kʋjɔʋ.

  Ɛ-kʋjɔŋ ɛnɩ ɩɖɔkʋʋnɩ ɖe-wezuu.

  (AJUUZA)

  Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩwɛnɩ ’sɩmɩ’ɛ?

  Ðɩsɛɛ we’i ’ha-ɖʋ kʋ yɔ, ɖɩɖɔkɩ-kʋ camɩ’ɛ.

  Caa Yehowa ɖeke pɩzɩɣna ’ha-ɖʋ kʋ,

  Pɩkɛnɩ-ɖʋ kʋjɔʋ—Wezuu kɛ piti p’yʋ.

 2. 2. Nabɛ’ɛ kizi ’sɔ, nɛ pɛwɛɛ peseɣ’i,

  Nɛ pɔyɔɔdʋʋ se: ‘Tʋʋ Caa ’sɔ nɛ ŋsɩ.’

  Ða ɖɩfɛ’ɩ mbʋ, ɖɩñɔɔtʋʋnɩ ’sɔ,

  Nɛ ɖɩsɛɣ’ɩ wezuu ŋgʋ ɖɩwɛɛ yɔ kɩ-yɔɔ.

  (AJUUZA)

  Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩwɛnɩ ’sɩmɩ’ɛ?

  Ðɩwɛɛnɩ ñamtʋ ’yaa nɛ pe-weziŋ yɔɔ camɩ’ɛ.

  Caa Yehowa ɖeke pɩzɩɣna ’ha-ɖʋ kʋ,

  Pɩkɛnɩ-ɖʋ kʋjɔʋ—Wezuu kɛ piti p’yʋ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Yɔɔb 2:9; Keɣa 33:13; Eklesɩyastɩ 8:15; Maatiyee 22:37-40; Roma 6:23.)