Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 14

Ðɩsa tɛtʋ Wiyaʋ kɩfalʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Ðɩsa tɛtʋ Wiyaʋ kɩfalʋ
NAƲ

(Keɣa 2:12)

 1. 1. Samaɣ sɔsɔɔ nakɛ’ɛ lɩwa,

  Kalɩn’ajɛɛ kpeekpe taa.

  Yesu n’ɛ-tɛ patam numwaa

  Pekpeɣlini patɩŋa.

  Kewiyaɣ tʋmɩyɛ paɣzaa,

  Kɔ-sɔɔlɩm kɔŋ labʋ tataa.

  Lidaʋ kʋnɛ kɩhɛzɩɣ laŋa;

  Kɩhaɣ taa leleŋ paa ’zɩmtaa.

  (AJUUZA)

  Ðɩsa ɖ’Ɛsɔ, Yehowa, ɖɩsa ɛ-Pɩ’alʋ,

  Ðe-Wiyaʋ sɔsɔ, ɖa-Kɩbaɣlʋ.

  Ðɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɖiluŋ

  Se ɖɩɖɛyɩ’ɩ nɛ hendu.

 2. 2. Ðɩɖɛyɩɣ Krɩstʋ ɖe-Wiyaʋ

  Nɛ laŋhʋlɩmɩ’ɛ hendu.

  Laŋhɛzɩyɛ Wiyaʋ Yesu

  Kaɣnɩ kɛʋ ɖɔtɔm hʋyʋ.

  Wazasɩ sakɩ’ɛ ɖaŋnɩ-ɖʋ:

  Kʋñɔmɩŋ ɩɩkaɣ tasʋʋ wɛʋ.

  Ða-Kɩbaɣlʋ kaɣ fezuu sɩɖaa,

  Pɩtalɩ mɛyʋʋ al’waatʋ!

  (AJUUZA)

  Ðɩsa ɖ’Ɛsɔ, Yehowa, ɖɩsa ɛ-Pɩ’alʋ,

  Ðe-Wiyaʋ sɔsɔ, ɖa-Kɩbaɣlʋ.

  Ðɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɖiluŋ

  Se ɖɩɖɛyɩ’ɩ nɛ hendu.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣsi 2:6; 44:2; Izaayii 9:5; Yohanɛɛsɩ 6:40.)