Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 HENDU 14

Ðɩsa tɛtʋ Wiyaʋ kɩfalʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Ðɩsa tɛtʋ Wiyaʋ kɩfalʋ
NAƲ

(Keɣa 2:12)

 1. 1. Samaɣ sɔsɔɔ nakɛ’ɛ lɩwa,

  Kalɩn’ajɛɛ kpeekpe taa.

  Yesu n’ɛ-tɛ patam numwaa

  Pekpeɣlini patɩŋa.

  Kewiyaɣ tʋmɩyɛ paɣzaa,

  Kɔ-sɔɔlɩm kɔŋ labʋ tataa.

  Lidaʋ kʋnɛ kɩhɛzɩɣ laŋa;

  Kɩhaɣ taa leleŋ paa ’zɩmtaa.

  (AJUUZA)

  Ðɩsa ɖ’Ɛsɔ, Yehowa, ɖɩsa ɛ-Pɩ’alʋ,

  Ðe-Wiyaʋ sɔsɔ, ɖa-Kɩbaɣlʋ.

  Ðɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɖiluŋ

  Se ɖɩɖɛyɩ’ɩ nɛ hendu.

 2. 2. Ðɩɖɛyɩɣ Krɩstʋ ɖe-Wiyaʋ

  Nɛ laŋhʋlɩmɩ’ɛ hendu.

  Laŋhɛzɩyɛ Wiyaʋ Yesu

  Kaɣnɩ kɛʋ ɖɔtɔm hʋyʋ.

  Wazasɩ sakɩ’ɛ ɖaŋnɩ-ɖʋ:

  Kʋñɔmɩŋ ɩɩkaɣ tasʋʋ wɛʋ.

  Ða-Kɩbaɣlʋ kaɣ fezuu sɩɖaa,

  Pɩtalɩ mɛyʋʋ al’waatʋ!

  (AJUUZA)

  Ðɩsa ɖ’Ɛsɔ, Yehowa, ɖɩsa ɛ-Pɩ’alʋ,

  Ðe-Wiyaʋ sɔsɔ, ɖa-Kɩbaɣlʋ.

  Ðɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɖiluŋ

  Se ɖɩɖɛyɩ’ɩ nɛ hendu.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣsi 2:6; 44:2; Izaayii 9:5; Yohanɛɛsɩ 6:40.)