Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 139

Maɣzɩ se ŋwɛ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa

Sélectionner un enregistrement audio
Maɣzɩ se ŋwɛ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa
NAƲ

(Natʋ 21:1-5)

 1. 1. Maɣzɩ nɛ ’na, se ɖa-tɩŋa

  Ðɩwɛnɩ ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ taa.

  Ɛzɩ’m tɩyɛ ŋnɩɣ ña-taa

  Se ŋwɛɛ pɛɛyɛ nɛ hɛzɩ’ɛ taa.

  Kɩdɛkɛdɩm pa’ɩ sɩ tɩnaɣ.

  Caa Kewiyaɣ ɛɛkaɣ sɩʋ tɩnaɣ.

  Tɛtʋ yɔɔ ñɔɔzʋʋ alɩwaatʋ talaa,

  Leleŋ hendu ɖeke

  Lɩɣnɩ ɖa-laŋa taa.

  (AJUUZA)

  Ðɩsɛɣ’ŋ Caa Ɛsɔ, ña-tʋma pa’ɩ yɔɔ

  Ña-Pɩ’alʋ yɔɔ wondu tɩŋa lɛɣzaa.

  Ðɩsɔɔlaa kpem se ɖɩɖɛyɩ’ŋ nɛ amɛya

  Ŋmʋnaa se ’mʋ hɩɖɛ ɖʋʋ, samtʋ, Ɛsɔ.

 2.  2. Cɔnɩ ña-tɩ, cɔnɩ’m ɖɔɖɔ,

  Na ’zɩma ɛjaɖɛ yɔɔ lɛɣzaa yɔ.

  Kañatʋ fɛ’ɩ, nɛ ñaɖʋʋ fɛ’ɩ,

  Nɛ paatasɩɣ ’yaa ñazʋʋ wiɖii.

  Pɩlabɩ ’zɩ Caa yɔɔdʋʋ yɔ.

  Caa Kewiyaɣ wɛ ɛyaa cɔlɔ

  Nɛ efeziɣ mba poɖou sɩm taa yɔ,

  Pɔkɔŋ pɛkpɛndɩ ɖɔ-yɔɔ,

  Nɛ ɖɩsɛ’ŋ Ɛsɔ.

  (AJUUZA)

  Ðɩsɛɣ’ŋ Caa Ɛsɔ, ña-tʋma pa’ɩ yɔɔ

  Ña-Pɩ’alʋ yɔɔ wondu tɩŋa lɛɣzaa.

  Ðɩsɔɔlaa kpem se ɖɩɖɛyɩ’ŋ nɛ amɛya

  Ŋmʋnaa se ’mʋ hɩɖɛ ɖʋʋ, samtʋ, Ɛsɔ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 36:10, 11; Izaayii 65:17; Yohanɛɛsɩ 5:28; 2 Pɩyɛɛrɩ 3:13.)