Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 HENDU 137

Koobiya halaa siɣsiɣ tɩnaa

Sélectionner un enregistrement audio
Koobiya halaa siɣsiɣ tɩnaa
NAƲ

(Roma 16:2)

 1. 1. Saara, Ɛstɛɛrɩ, Maarɩɩ, Ruti, lalaa,

  Paakɛ halaa mba pɛwɛ siɣsiɣ yɔ.

  Paawɛnɩ sɔɔlɩm nɛ ñamtʋ Ɛsɔ yɔɔ,

  Nɛ ɖɩsɩm pa-taa nabɛ’ɛ hɩla ɖɔɖɔ.

  Nabɛ’ɛ hiɣ wazasɩ Ɛsɔ cɔlɔ.

  Pa-tɩŋa paawɛnɩ tisuu Yehowa yɔɔ.

 2. 2. Abalɩtʋ, sɔɔlɩm, kɩbandʋ labʋ

  Kɛ wɛtʋ ’dʋ ɛyaa sakɩyɛ saŋ yɔ.

  Nɛ wɛtʋ tʋnɛ halaa ñɔnaa ɖɔɖɔ,

  Pɛkɛ-ɖʋ kɩɖaŋ kɩbaŋ we’i ɖɩsaŋ yɔ.

  Ðo-koobi’a hal’ ñɩma ñɔnɩ Ɛsɔ.

  Ðɩpɩzɩɣ ɖɩmaɣzɩ pa-kɩɖaŋ yɔɔ ɖɔɖɔ.

 3. 3. Piya, ɖoonaa , halaa, pɛlaa nɛ lelaa,

  Ɩsɔɔlɩ mi-ɖeɖe labʋ n’ amɛya.

  Nɛ iluzuu mɩ-tɩ ɖɔɖɔ paa ’zɩmtaa.

  Ñɔɔnɩ Caa n’ɛwɛɛ ñɔ-cɔlɔ paa ’zɩmtaa.

  Ɛsɔ wɛɣ mɩ-sɩnʋʋ yɔɔ paa ’zɩmtaa,

  Nɛ ɩpɩzɩ ɩmʋ kɩhɛyʋʋ n’amɛya.