Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 134

Piya kɛnɩ Ɛsɔ kʋjɔʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Piya kɛnɩ Ɛsɔ kʋjɔʋ
NAƲ

(Keɣa 126:3-5)

 1. 1. Halʋ n’ɛ-walʋ pɛwɛɣ lɛ,

  Nɛ papaɣzɩ pe-piya lʋlʋʋ lɛ,

  Pɔtɔzɩ se pe-piya tɩŋa,

  Kɛ ñɩm pʋyʋ Ɛsɔ ’zɩdaa.

  Yehowa cɔlɔ wezuu lɩɣna,

  Nɛ sɔɔlɩm hiɖe wɛ ɛ-cɔlɔ na.

  Ɛha lʋlɩyaa lɔŋ sakɩyɛ

  Se pa-falɩsɩ piya camɩ’ɛ.

  (AJUUZA)

  Caa ha-mɩ ñɩm sɔsɔm nabʋyʋ,

  Mbʋ lɛ pi’i ’zɩ ’wɛna yɔ.

  Ɩwɩlɩ-sɩ Yehowa nʋmɔʋ,

  Pɩkɛ ñɩm ’bʋ pɩ-wa’ɩ fɛ’ɩ yɔ.

 2. 2. Pɩwɛɛ ɩtɩlɩ Yehowa

  Tɔm camɩ’ɛ nɛ tɩwɛɛ mɩ-laŋɩ’ɛ taa.

  Ɩwɩlɩ-tʋ mi-piya tɩŋa.

  Pɩkɛnɩ-mɩ hɩɖɛ ɖʋʋ na.

  Ɩwɩlɩ-wɛ tɔm, paa le ɩwɛɛ;

  Ye ɩkʋyaa yaa ye ɩhɛzɩɣ lɛ.

  Ye mi-piya welisiɣni-mɩ,

  Piɖeɣni-sɩ, pɩkɛdɩnɩ-mɩ.

  (AJUUZA)

  Caa ha-mɩ ñɩm sɔsɔm nabʋyʋ,

  Mbʋ lɛ pi’i ’zɩ ’wɛna yɔ.

  Ɩwɩlɩ-sɩ Yehowa nʋmɔʋ,

  Pɩkɛ ñɩm ’bʋ pɩ-wa’ɩ fɛ’ɩ yɔ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 6:6, 7; Efɛɛzɩ 6:4; 1 Timootee 4:16.)