Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 130

Ðikpeɣu nɛ sɔɔlɩm

Sélectionner un enregistrement audio
Ðikpeɣu nɛ sɔɔlɩm
NAƲ

(Keɣa 85:5)

 1. 1. Sɔɔlɩm Caa Yehowa

  Tɩŋnɩ Yesu yɔɔ n’ɛla

  Ðʋtʋ se pɩsa nɛ ɛyʋ

  Hiɣ kɩwɛɛkɩm kpaɣʋ nɛ kpeɣu.

  Ðikpiɖi ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ

  Nɛ ɖitendi Caa Ɛsɔ

  Se ’tɩŋnɩ ɛ-Pɩyalʋ yɔɔ

  N’ɛsɔɔ ɖa-kɩwɛɛkɩm yɔɔ.

 2. 2. Caa naɣ ɖa-pʋtɔdɩ’ɛ,

  Ye ɖɩnaɣ ’yaa pʋtɔdɩ’ɛ,

  Ðikpeɣ koobiya nɛ sɔɔlɩm,

  Nɛ ɖa-laŋɩyɛ pilim.

  Caa sɔɔlaa ɖɩkatɩ ɖama,

  Ðiyele caɣnʋʋ ɖama;

  Nɛ ɖɩña ɖo-koobiya siŋŋ,

  Ðɩwɩlɩ-wɛ sɔɔlɩm siŋŋ.

 3. 3. Pɩwɛɛ se ɖa-tɩŋa

  Ðɩkɛ pʋtɔdɩ’ɛ nayaa.

  Piyeki ɖɩwɛɛ pɛɛyɛ taa

  Nɛ ɖɩsɔɔlʋʋ paa ’zɩmtaa.

  Ye ɖɩmaɣzɩnɩ Caa Ɛsɔ

  We’i ɛkɛnɩ sɔɔlɩm yɔ,

  Pɩwɛɛ ɖɩkpaɣ ɖikpeɣ lalaa

  Nɛ ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ Caa.