Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 13

Krɩstʋ kɛnɩ ɖa-kɩɖaʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Krɩstʋ kɛnɩ ɖa-kɩɖaʋ
NAƲ

(1 Pɩyɛɛrɩ 2:21)

 1. 1. Caa Kɩlɩm Yehowa

  Sɔɔlɩ-ɖʋ ɖa-tɩŋa.

  Ɛhaɖʋ Yesu ɛ-Pɩɣa ɛgbamɩyɛ.

  Krɩstʋ kɔm tɛtʋ yɔɔ

  Ɛzɩ ’yʋ maɣmaɣ yɔ.

  Ɛ-kɩɖaʋ ɖɛyɩ Yehowa hɩɖɛ.

 2. 2. Krɩstʋ kaayɔɔdaa se

  Caa tɔm haɣ lɔŋsɩnɖɛ,

  Lidaʋ, abal’tʋ, sɩmtʋ nɛ koboyaɣ.

  Ɛ-tʋmɩyɛ labʋ

  Kɛ ɖe-kpeekpe kɩɖaʋ.

  Caa sɔɔlɩm labʋ haɣnɩ’ɩ koboyaɣ.

 3. 3. Ɛzɩ Kɩbaɣlʋ yɔ

  Ðɛ-wɛtʋ ɛsa ’sɔ.

  Ðɩñɔɔnɩ kɩɖaʋ ŋgʋ ɛhawa yɔ.

  Ɛ-nʋmɔʋ taa ɖɩɖɔŋ

  Ðɩñɔɔnɩ-kʋ nɛ ɖoŋ.

  Pʋbʋ lɛ, ɖɔ-tɔm kɛdɩɣnɩ Ɛsɔ.