Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 126

Ɩcaɣnɩ mɩ-ɛza, ɩɖɔkɩ kpam, ɩwɛɛ ɖoŋ

Sélectionner un enregistrement audio
Ɩcaɣnɩ mɩ-ɛza, ɩɖɔkɩ kpam, ɩwɛɛ ɖoŋ
NAƲ

(1 Kɔrɛntɩ 16:13)

 1. 1. Ðɔkɩ kpam, wolo ɛzɩdaa,

  Paa ɖooye caɣnɩ ñ’ɛza.

  Ðɔkɩ kpam, wɛɛ abalɩtʋ,

  Paa pɩɩla, ŋkaɣ wabʋ.

  Yesu Krɩstʋ ɖʋnɩ paɣtʋ se

  Ðisusuu Ɛsɔtɔm paa ɖooye.

  (AJUUZA)

  Wokini ɛzɩdaa paa ɖooye,

  Nɛ pɩtalɩ tɛm wiye!

 2. 2. Ðɔkɩ kpam nɛ ’wɛɛ ɖoŋ mbʋ.

  Paa ɛzɩmtaa ñaŋ paɣtʋ.

  Welisiɣ yom siɣsiɣ tʋ tam,

  Ðɔ Krɩstʋ nʋmɔʋ taa tam.

  Mʋ Ɛsɔ lɔŋ tasʋʋ tɩŋa nɛ

  Pɩkandɩyɩ ñɔ-yɔɔ paa ɖooye.

  (AJUUZA)

  Wokini ɛzɩdaa paa ɖooye,

  Nɛ pɩtalɩ tɛm wiye!

 3.  3. Ðɔkɩ kpam lʋ Kewiyaɣ yɔɔ.

  Ña nɛ koobiya ɩkɔɔ!

  Paa koyindinaa ɩɖɔwa,

  Ðisusuu tɔm n’amɛya.

  Ðɩsa Ɛsɔ hɩɖɛ paa ɖooye.

  Na! Ɛsɔ kaakʋ talaa kɛlɛ.

  (AJUUZA)

  Wokini ɛzɩdaa paa ɖooye,

  Nɛ pɩtalɩ tɛm wiye!