Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 123

Ðiluzi ɖa-tɩ teokrasɩ ɖʋtʋ tɛɛ

Sélectionner un enregistrement audio
Ðiluzi ɖa-tɩ teokrasɩ ɖʋtʋ tɛɛ
NAƲ

(1 Kɔrɛntɩ 14:33)

 1. 1. Caa Yehowa samaɣ ɖiɣni susuu se

  Ɛyaa kpeekpe ɩnɩɩ Kewiyaɣ tɔm nɛ

  Poluzi pa-tɩ nɛ pɔñɔtɩnɩ’ɩ nɛ

  Pɔñɔɔnɩ teokrasɩ tʋma camɩyɛ.

  (AJUUZA)

  Pɩpɔzʋʋ ɛyʋ ’wɛɛnɩ tɩ luzuu,

  Mbʋ Ɛsɔ ñɩnɩɣ.

  Ɛkandɩyɩɣ ɛ-’yaa yɔɔ paa ɖooye.

  Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩwɛɛ siɣsiɣ.

 2. 2. Yehowa haɣ-ɖʋ e-fezuu kiɖeɖeu

  Se pɩsa ɖɩñɔɔnɩ koboyaɣ nʋmɔʋ.

  Ðisusi ɛ-paɣtʋ nɛ ɛ-sɔsɔtʋ.

  Ðɩñaɣ pana ɖɩcaɣ wezuu kɩbaŋʋ.

  (AJUUZA)

  Pɩpɔzʋʋ ɛyʋ ’wɛɛnɩ tɩ luzuu,

  Mbʋ Ɛsɔ ñɩnɩɣ.

  Ɛkandɩyɩɣ ɛ-’yaa yɔɔ paa ɖooye.

  Pʋyɔɔ lɛ, ɖɩwɛɛ siɣsiɣ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Luka 12:42; Ebree 13:7, 17.)