Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 118

“Sɔzɩ-ɖʋ tisuu”

Sélectionner un enregistrement audio
“Sɔzɩ-ɖʋ tisuu”
NAƲ

(Luka 17:5)

 1. 1. O! Caa Yehowa ɖɩtɩtalɩ pilim,

  Ða-laŋɩ’ɛ maɣzɩm kɛ kɩdɛkɛdɩm.

  Kɩwɛɛkɩm nabʋyʋ wɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ,

  Ðe-tisuu hɛɣ ɖ’Ɛsɔ ɛzadʋ yɔɔ.

  (AJUUZA)

  O! Ɛsɔ Yehowa sɔzɩ-ɖʋ tisuu.

  Sɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpa ɖoŋ fezuu taa.

  Ñɔ-sɔɔlɩm yɔɔ lɛ, Caa, sɔzɩ-ɖʋ tisuu,

  Ðɩsamɩ’ŋ yɔɔdaɣ nɛ lakasɩ taa.

 2. 2. Ðɔ-tɔm kɛdɩɣnɩ’ŋ, ɖe-tisuu maɣmaɣ yɔɔ,

  Nɛ ɖitisaa se ŋhɛyɩɣ pɩ-yɔɔ.

  Ðe-tisuu kandɩyɩɣ ɖɔ-yɔɔ pɩdɩɩfɛ’ɩ.

  Sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-ɖʋ kaaʋ nɛ cee wayɩ.

  (AJUUZA)

  O! Ɛsɔ Yehowa sɔzɩ-ɖʋ tisuu.

  Sɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpa ɖoŋ fezuu taa.

  Ñɔ-sɔɔlɩm yɔɔ lɛ, Caa, sɔzɩ-ɖʋ tisuu,

  Ðɩsamɩ’ŋ yɔɔdaɣ nɛ lakasɩ taa.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Kiɖe Tɛɛ Tɔm 8:21; Ebree 11:6; 12:1.)