Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 HENDU 117

Ðɩwɛɛnɩ camɩyɛ lakasɩ wɛtʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Ðɩwɛɛnɩ camɩyɛ lakasɩ wɛtʋ
NAƲ

(4 Awiya 6:41)

 1. 1. Yehowa, camɩyɛ laɖʋ,

  Ŋhaɣ-ɖʋ paa ɛzɩmtaa

  Ða-kɩcɛyɩm nɛ taa leleŋ.

  Ña-nʋmɔŋ kpeekpe tʋʋzaa

  Kɩbandʋ ŋlakɩ-ɖa ’yaa;

  Ndʋ ɖɩtɩɖʋna yɔ,

  Pʋyɔɔ lɛ, ɖa-Caa Yehowa

  Pɩwɛɛ ɖɩwɛɛ ña-sam yɔɔ.

 2. 2. Ñɛ-wɛtʋ, ñɛ-sɛyaa wɛna,

  Nɛ tɩnaɣ pa-tʋma taa.

  Posusu tɔm nɛ kpekpeka,

  Nɛ pɛɖɛyɩɣ’ŋ paa ’zɩmtaa.

  Ña-wɩlɩtʋ kɩbandʋ nɛ

  Ñe-ɖiyuu pawazɩɣ-ɖʋ.

  Ha-ɖʋ ñe-fezuu kiɖeɖeu

  Nɛ ɖɩñɔɔnɩ kɩbandʋ.

 3. 3. Ðɩsɔɔlɩ kɩbandʋ labʋ,

  Ɛyaa nɛ ɖo-koobi’a hɔʋ.

  Ɛsɔ wazɩ ɖa-pana ñaɣʋ

  Nɛ ɖɩsɔɔlɩ-wɛ sɩnʋʋ.

  Nɛ paa tɛtʋ yaa ɛgbɛyɛ,

  Taabalaa nɛ hɔʋ yaa ɖɩɣa,

  Pa-taa yɔ, ha-ɖʋ ñe-fezuu

  Nɛ ɖɩwɛɛ kɩbandʋ yɔɔ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 102:10; Maarkɩ 10:18; Galaatɩ 5:22; Efɛɛzɩ 5:9.)