Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 117

Ðɩwɛɛnɩ camɩyɛ lakasɩ wɛtʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Ðɩwɛɛnɩ camɩyɛ lakasɩ wɛtʋ
NAƲ

(4 Awiya 6:41)

 1. 1. Yehowa, camɩyɛ laɖʋ,

  Ŋhaɣ-ɖʋ paa ɛzɩmtaa

  Ða-kɩcɛyɩm nɛ taa leleŋ.

  Ña-nʋmɔŋ kpeekpe tʋʋzaa

  Kɩbandʋ ŋlakɩ-ɖa ’yaa;

  Ndʋ ɖɩtɩɖʋna yɔ,

  Pʋyɔɔ lɛ, ɖa-Caa Yehowa

  Pɩwɛɛ ɖɩwɛɛ ña-sam yɔɔ.

 2. 2. Ñɛ-wɛtʋ, ñɛ-sɛyaa wɛna,

  Nɛ tɩnaɣ pa-tʋma taa.

  Posusu tɔm nɛ kpekpeka,

  Nɛ pɛɖɛyɩɣ’ŋ paa ’zɩmtaa.

  Ña-wɩlɩtʋ kɩbandʋ nɛ

  Ñe-ɖiyuu pawazɩɣ-ɖʋ.

  Ha-ɖʋ ñe-fezuu kiɖeɖeu

  Nɛ ɖɩñɔɔnɩ kɩbandʋ.

 3. 3. Ðɩsɔɔlɩ kɩbandʋ labʋ,

  Ɛyaa nɛ ɖo-koobi’a hɔʋ.

  Ɛsɔ wazɩ ɖa-pana ñaɣʋ

  Nɛ ɖɩsɔɔlɩ-wɛ sɩnʋʋ.

  Nɛ paa tɛtʋ yaa ɛgbɛyɛ,

  Taabalaa nɛ hɔʋ yaa ɖɩɣa,

  Pa-taa yɔ, ha-ɖʋ ñe-fezuu

  Nɛ ɖɩwɛɛ kɩbandʋ yɔɔ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣa 102:10; Maarkɩ 10:18; Galaatɩ 5:22; Efɛɛzɩ 5:9.)