Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 111

Mbʋ pʋyɔɔ ɖɩwɛ taa leleŋ taa yɔ

Sélectionner un enregistrement audio
Mbʋ pʋyɔɔ ɖɩwɛ taa leleŋ taa yɔ
NAƲ

(Maatiyee 5:12)

 1. 1. Mbʋ pʋyɔɔ ɖa-taa wɛ leleŋ yɔ,

  Pɩkɛ ñɩm ’bʋ pɩ-wa’ɩ fɛ’ɩ yɔ.

  Ɛyaa kʋ’ɩ tɛtʋ kamasɩ yɔɔ

  Nɛ pɔkɔŋ Yehowa cɔlɔ.

  Nɛ takayaɣ kiɖeɖeɣa tɔm yɔɔ

  Ða-taa wɛ leleŋ nɛ Ɛsɔ.

  Yehowa kpazɩɣ ɖe-tisuu ɖoŋ

  Pɩtɩŋnɩ ɛ-tɔm wɩlʋʋ yɔɔ.

  Paa kaɖɛ nɖɩ ɖɩkatɩɣ kɔyɔ,

  Ðɩwɛɣ laŋhʋlʋmɩyɛ taa.

  Ðɩñɔɔnɩ Yehowa paa ’zɩmtaa,

  Pɩkpɛndɩnɩ kʋñɔmɩŋ taa.

  (AJUUZA)

  Ð’Ɛsɔ haɣnɩ-ɖʋ taa leleŋ,

  E-wondu tɩŋa wɛ ɖeu siŋŋ.

  Ɛ-lɩmaɣza n’ɛ-tʋma wɛ cukaŋ,

  Pasaŋ Ɛsɔ sɔsɔtʋ siŋŋ.

 2.  2. Ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ nɛ tengu,

  Haɣ-ɖʋ taa leleŋ pɩdɩɩfɛ’ɩ.

  Toovenim taa lɛ, wondu ɖɛyɩɣ

  Ða-caa Yehowa pɩdɩɩfɛyɩ.

  Lɛɛlɛɛyɔ, ɖɩlɩzɩɣ aseɣɖe.

  Ðisusuu Kewiyaɣ tɔm na,

  Ɛzɩmtaa kapaɣzɩɣ tʋmɩyɛ,

  Nɛ wazasɩ nzɩ kɔkɔŋna.

  Tam tam koboyaɣ ɖiɣnini kɔm.

  Ðoo yuu, wɩsɩ lɩɣ lɛ, tɛʋ feŋ

  N’ɛjaɖɛ kɩfaɖɛ ɖɔɖɔ kɔŋ,

  Pɩsa ɖihiɣ wezuu maatɛŋ.

  (AJUUZA)

  Ð’Ɛsɔ haɣnɩ-ɖʋ taa leleŋ,

  E-wondu tɩŋa wɛ ɖeu siŋŋ.

  Ɛlɩmaɣza n’ɛ-tʋma wɛ cukaŋ,

  Pasaŋ Ɛsɔ sɔsɔtʋ siŋŋ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 16:15; Izaayii 12:6; Yohanɛɛsɩ 15:11.)