Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 11

Wondu kɩlɩzɩtʋ saŋ Ɛsɔ

Sélectionner un enregistrement audio
Wondu kɩlɩzɩtʋ saŋ Ɛsɔ
NAƲ

(Keɣa 18)

 1. 1. Caa Yehowa ña-tʋma paɣlɩ siŋŋ,

  Ɛsɔdaa wondu kpeekpe ɖɛyɩɣ’ŋ siŋŋ.

  Wondu susuu ña-samtʋ tamɩyɛ;

  Tɛtʋ kpeekpe nɩɣ tɩ-taŋ paa ɖooye.

  Wondu susuu ña-samtʋ tamɩyɛ;

  Tɛtʋ kpeekpe nɩɣ tɩ-taŋ paa ɖooye.

 2. 2. Lɔŋsɩnɖʋ ɖɔkʋʋ ñɔ-tɔm paa ’zɩmtaa,

  Ñeɖiyiɣni’i e-wezuu kpeekpe taa.

  Ña-paɣtʋ kɛ mintʋsʋʋ paa anɩ,

  Tɩcɛzɩ sika ɖeu tam sakɩyɛ.

  Ña-paɣtʋ kɛ mintʋsʋʋ paa anɩ,

  Tɩcɛzɩ sika ɖeu tam sakɩyɛ.

 3. 3. Ña-paɣtʋ yɔɔ wezuu caɣʋ ɖeni-ɖʋ,

  Ña-paɣtʋ kaɣnɩ ɖe-weziŋ ɖɔkʋʋ.

  Weyi ɛ-saŋ ña-hɩɖɛ yɔ ɛ-nʋ

  Mʋʋnɩ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩwa’ɩ fɛ’ɩ yɔ.

  Weyi ɛsaŋ ña-hɩɖɛ yɔ ɛnʋ

  Mʋʋnɩ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩwa’ɩ fɛ’ɩ yɔ.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣsi 11:7; 88:8; 143:3; Roma 1:20.)