Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 108

Ɛsɔ sɔɔlɩm

Sélectionner un enregistrement audio
Ɛsɔ sɔɔlɩm
NAƲ

(Izaayii 55:1-3)

 1. 1. Yehowa kɛ sɔɔlɩm.

  N’ɛsɩɣnɩ ɛyaa nɛ sɔɔlɩm.

  Etiyi we’i ’talɩ pilim,

  Se ɛlaa e-wezuu pilim,

  Nɛ pɩsa ɖihiɣ koboyaɣ,

  Nɛ tam tam wezuu caɣʋ lidaʋ.

  (AJUUZA)

  Ɩkɔɔ ɩñɔɔ wezuu lɩm,

  Mɩ ’ba pa’ɩ ɩsɔɔlaa yɔ.

  Mɩ ’ba ɩñɩnɩɣ-pʋ yɔ,

  Ɩɖɩŋ Ɛsɔ sɔɔlɩm.

 2. 2. Yehowa kɛ sɔɔlɩm,

  E-wondu wɩlɩɣ ɛ-sɔɔlɩm.

  Ɛsɔ wɩlɩ Yesu sɔɔlɩm,

  Nɛ ɛsɩ’ɩ Wiyaʋ nɛ sɔɔlɩm.

  Yehowa lakɩ ɛ-tɔm yɔɔ

  Na! Ɛsɔ Kewiyaɣ kɔyɔ.

  (AJUUZA)

  Ɩkɔɔ ɩñɔɔ wezuu lɩm,

  Mɩ ’ba pa’ɩ ɩsɔɔlaa yɔ.

  Mɩ ’ba ɩñɩnɩɣ-pʋ yɔ,

  Ɩɖɩŋ Ɛsɔ sɔɔlɩm.

 3.  3. Yehowa kɛ sɔɔlɩm,

  Pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ sɔɔlɩm.

  Ðɩsɩnɩ ɛyaa nɛ sɔɔlɩm,

  Nɛ pɔñɔɔnɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm.

  Ðɩwɛnɩ ñamtʋ Ɛsɔ yɔɔ,

  Nɛ ɖɩwɛɛ ɛ-tɔm susuu yɔɔ.

  (AJUUZA)

  Ɩkɔɔ ɩñɔɔ wezuu lɩm,

  Mɩ ’ba pa’ɩ ɩsɔɔlaa yɔ.

  Mɩ ’ba ɩñɩnɩɣ-pʋ yɔ,

  Ɩɖɩŋ Ɛsɔ sɔɔlɩm.

(Kalɩ ɖɔɖɔ Keɣsi 32:5; 56:11; Efɛɛzɩ 1:7.)