Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 107

Ɛsɔ ha-ɖʋ sɔɔlɩm kɩɖaʋ sɔsɔʋ

Sélectionner un enregistrement audio
Ɛsɔ ha-ɖʋ sɔɔlɩm kɩɖaʋ sɔsɔʋ
NAƲ

(1 Yohanɛɛsɩ 4:19)

 1. 1. Ye ɖɩkpɛlɩkɩ sɔɔlɩm Caa cɔlɔ yɔ,

  Pɩwɩlɩɣ-ɖʋ nʋmɔʋ.

  Ɛzɩma Ɛsɔ cɔŋnɩ wondu yɔɔ yɔ,

  Pɩwɛ cɔnʋʋ nɛ pɩwɛɛ ɖeu.

  Ɛha-ɖʋ Yesu, ɛ-Pɩɣa ɛgbamɩyɛ,

  Se ekpeɣ-ɖʋ nɛ ɖihiɣ laŋhɛzɩyɛ.

  Nɛ Sɔɔlɩm mbʋ pʋwa’ɩ fɛ’ɩ yɔ ’bʋ lɛ,

  Caa kɛ sɔɔlɩm, toovenim sɔɔlɩm.

 2. 2. Ye ɖɩɖɔŋ Ɛsɔ nʋmɔʋ taa yɔ,

  Ðɩkɛɣ koobiya kɩbama.

  Ðɩwɛɣ ɖo-koobi’a sɩnʋʋ yɔɔ paa ’zɩmtaa;

  Nɛ ɖɩsɩɣnɩ ɖɔɖɔ paa ’nɩ.

  Lɛ ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɔ ɖɩsɔɔlɩ ’sɔ

  Nɛ ɖɩfɛyɩnɩ sɔɔlɩm koobiya yɔɔ.

  Nɛ ye ɖɩsɔɔlɩ ɖo-koobi’a tɩŋa yɔ,

  Ðɩɖɛyɩɣ-wɛ nɛ ɖɩyɩkɩɣ-wɛ.

 3. 3. Sɔɔlɩm sɩɣnɩ-ɖʋ ɖɩwɛɛ koboyaɣ taa.

  Koobiya ɖɩkɛnaa.

  Caa Yehowa yaɣ-ɖʋ nɛ nɔɔ kɩbaŋa

  Se ɖɩkpɛndɩ nɛ ɖɩsɔɔlɩ’ɩ.

  Ɩkɔɔ nɛ ɩna sɔɔlɩm nɛ laŋh’lʋmɩ’ɛ.

  Ɛsɔ Yehowa Tɔm ɖoŋ ñɔɔzɩ-ɖʋ nɛ

  Ðɩnaɣ ɖo-koobi’a nɛ ɖa-taabalaa lɛ;

  Pɩtɔzʋʋ-ɖʋ se ’sɔ sɔɔlɩ-ɖʋ.