Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 105

“Ɛsɔ kɛ sɔɔlɩm”

Sélectionner un enregistrement audio
“Ɛsɔ kɛ sɔɔlɩm”
NAƲ

(1 Yohanɛɛsɩ 4:7, 8)

 1. 1. Yehowa Ɛsɔ kɛ sɔɔlɩm.

  Ɛcaɣ ɖɩla ɛ-sɔɔlɩm.

  Ðɩsɔɔlɩ Ɛsɔ n’ɛyaa yɔ,

  Ɛsɔ wazɩɣ-ɖʋ pɩ-yɔɔ.

  Ðɩñɔnɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm kpam,

  Nɛ ɖihiɣ koboyaɣ tam.

  Ye ɖɩsɔɔlɩ ɖo-koobi’a yɔ,

  Pɩñalɩɣ Caa hɩɖɛ yɔɔ.

 2. 2. Sɔɔlɩm siŋŋ tɩkɛ nɔɔ taa tɔm,

  Caa wɩlɩɣ-ɖʋ sɔɔlɩm tɔm.

  Ðɩtɔɔlʋʋ lɛ, Ɛsɔ yeki

  Pasɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkʋ’ɩ.

  Sɔɔlɩyʋ fɛyɩnɩ sʋsɩ,

  Nɛ e-kpeɣu pɩ-tɩŋa pa’ɩ.

  Ðɩñɔɔnɩ ’sɔ toovenim tɔm,

  Nɛ ɖɩsɔɔlɩ koobi’a tɔm.

 3. 3. Pana ’taahuuzi ñ’ɛza yɔɔ,

  Ataawɛɛnɩ ɖoŋ ñɔ-yɔɔ.

  Ɛsɔ eɖiyi ñe-wezuu,

  Nɛ ɛwɩlɩɣ’ŋ ɛ-paɣtʋ.

  Ɛyaa nɛ Ɛsɔ sɔɔlʋʋ siŋŋ

  Kɛ payaɣ se sɔɔlɩm siŋŋ.

  Toovenim, sɔɔlɩm ɛɛtɛŋ kpa,

  Ðɩwɩlɩ-pʋ paa ’zɩmtaa.