Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 HENDU 100

Ɩmʋ-wɛ camɩyɛ

Sélectionner un enregistrement audio
Ɩmʋ-wɛ camɩyɛ
NAƲ

(Tʋma Labʋ 17:7)

 1. 1. Yehowa mʋ ɛyaa camɩ’ɛ ’bʋ pʋyɔɔ

  Ɛsɩɣnɩ paa we’i nɛ ɛɛsɔʋ nɔɔyʋ yɔɔ.

  Ɛhaɣ tɛʋ nɛ wɩsɩ

  Nɛ pɩwazɩɣ paa ’nɩ.

  Ɛhaɣ-ɖʋ ɖa-kɩcɛyɩm kpeekpe.

  Ye ɖɩlabɩ kʋjɔʋ ɛjam nɔɔyʋ yɔ,

  Pɩwɩlɩɣ se ɖɩwɛɛ ɖɩmaɣzɩɣnɩ ’sɔ.

  Caa Yehowa kaɣ-ɖʋ

  Pi-lone taa hɛyʋʋ.

  Ðɩkɛ kɩbam laɖaa paa ɖooye.

 2. 2. Ðɩsɩɣnɩ ’ba pɛwɛ kɩcɛyɩm taa yɔ,

  Pakaɣ nɩʋ leleŋ siŋŋ ɖa-lakasɩ yɔɔ.

  Paa ɛgɔm weyi lɛ,

  Ðɩñakɩ pana nɛ

  Ðɩcɔnɩ ɛ-kɩcɛyɩm ɖeɖe.

  Ɛzɩ caanaʋ taa Liidii kaalabʋ yɔ,

  Ðɩmʋ agɔma ’zɩ pɛ-tɛ pɛwɛɛ yɔ.

  Caa naɣ kɩbandʋ ndʋ

  Ðɩlakɩ ɛgɔndʋ

  Mʋʋ nʋmɔʋ taa pa’ɩ yɔ, ti-kpeekpe.