Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kediɣzaɣ yɔɔ paɣtʋ

Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kediɣzaɣ yɔɔ paɣtʋ

Takayaɣ taa tɔm

 

Tayʋʋ

Kɔɔnɔɔ tɔm

 2

Ñɩm mbʋ pɩwɛ Ɛsɔtɔm taa yɔ

 3

Falɩsɩ ña-tɩ nɛ ŋsusi tɔm camɩyɛ

 4

Caɣ wezuu ɛzɩ Krɩstʋ tʋ yɔ

 5

Kɛdɛzaɣ tɔm

 6

Ka ñʋʋ nɛ tɔm kalʋʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ

 7

Lɔŋ tasʋʋ

 8

Alɩwaatʋ

 9

Egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ kɔmtʋ

 10

Egeetiye kigbeɣluu yaa kigbeɣluu sɔsɔʋ kpɩtaʋ

 11

Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ kpɩtaʋ

 12

Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ

 13

Ðe-wezuu caɣʋ kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ

 14

Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa tʋmɩyɛ kpɛndɩyʋ

 15

Lɔŋ tasɩyʋ sɩnɩyʋ

 16

Ðamɩŋ lɛɛŋ taa sukuli

 17

Videowaa

 18

1. Ðe-wezuu caɣʋ kediɣzaɣ kaɣ ɖɔm ɛzɩ pamaʋ Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ—Kpɛlɩkʋʋ takayaɣ taa yɔ. Kakaɣ ɖɔm ɖɔɖɔ ɛzɩ pɔyɔɔdʋʋ paɣtʋ taa pɩ-tɛɛ cɩnɛ yɔ. Pɩwɛɛ se peseɣti tɔm susuyaa tɩŋa nɛ paha pa-tɩ nɛ pala sukulibiya tʋma. Ye ɛyaa lalaa mba pɔkɔŋ kediɣzisi yɔ, petisiɣ Bibl paɣtʋ yɔɔ nɛ pɔɖɔŋ tɩ-yɔɔ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pama pa-hɩla.—be-F h. 282.

 2. Kɔɔnɔɔ tɔm: Cɛcɛsɩ 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ. Paa kpɩtaʋ ŋgʋ lɛ, peteɣ kajalaɣ hendu nɛ pala adɩma nɛ pɩtɛ lɛ, Ðe-Wezuu Caɣʋ kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ kaɣ yɔɔdʋʋ tɔm nɛ samaɣ liu tɛɛ kɔtɩnɩ mbʋ pakaɣ labʋ kediɣzaɣ ŋga ka-taa yɔ. Kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ kaayɔɔdʋʋ kɔɔnɔɔ tɔm lɛ, pɩwɛɛ se ɛñɩɣ niye kpɩtaʋ ŋgʋ kɩ-tɛ tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩwɛ Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kediɣzaɣ: Tɔm cosuu takayaɣ yɔɔ yɔ pɩ-yɔɔ.

 3. Ñɩm mbʋ pɩwɛ Ɛsɔtɔm taa yɔ:

  • Tɔm yɔɔdʋʋ: Cɛcɛsɩ 10. Pamaɣ tɔm ñʋʋ nɛ tɔm kɩcɛyɩtʋ naalɛ yaa naadozo Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kpɛlɩkʋʋ takayaɣ taa. Pɩwɛɛ se paha tʋmɩyɛ ɖɩnɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ yaa ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖʋ  weyi ɛwɛ niye yɔ. Ye Bibl taa takayaɣ kɩfalaɣ nakɛyɛ papaɣzɩɣ kalʋʋ kpɩtaʋ ŋgʋ yɔ, pakaɣ wɩlʋʋ video nakʋyʋ; nɛ video ŋgʋ kɩkaɣ yɔɔdʋʋ takayaɣ ŋga kɔ-kɔɔnɔɔ tɔm. Tɔm yɔɔdɩyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛyɔɔdɩ nɔɔ kʋyʋmaɣ ŋga kɛwɛ video ŋgʋ nɛ tɔm ñʋʋ pɛ-hɛkʋ taa yɔ. Ɛlɛ, pɩwɛɛ se ɛñaɣ pana nɛ ɛyɔɔdɩ lɩmaɣza sɔsɔna wena awɛ kpɛlɩkʋʋ takayaɣ taa yɔ a-tɩŋa a-tɔm. Ye alɩwaatʋ ɛhaɣ nʋmɔʋ yɔ, pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se ɛyɔɔdɩ kɩlɛmɩŋ yɔɔ tɔm nɛ masɩ yɔɔ tɔm lɛɛtʋ ndʋ pama ɖenɖe patazɩ ɛ-tɔm ñʋʋ taa Kpɛlɩkʋʋ takayaɣ taa yɔ. Palabɩ kɩlɛmɩŋ se ɩsɩna nɛ panɩɩ tɔm taa camɩyɛ.

  • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: Cɛcɛsɩ 8. Pɩkɛ tɔm pɔzʋʋ nɛ tɔm cosuu. Koobu weyi ɛlakɩ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ yɔ, pɩtɩpɔzɩ se ɛyɔɔdɩ tɔm natʋyʋ pʋcɔ nɛ ɛpaɣzɩ nɛ ɛtɛŋ lɛ, pɩtɩmʋna ɖɔɖɔ se ɛyɔɔdɩ tɔm natʋyʋ. Pɩwɛɛ se paha tʋmɩyɛ ɖɩnɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ yaa ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖʋ weyi ɛwɛ niye yɔ. Ɛɛtazɩɣ tɔm pɔzʋʋ naanza waa mba pa-taa lɛ, hɔɔlʋʋ ŋgʋ ɛmaɣzɩɣ se kɩpɩzɩɣ nɛ kɩwazɩ ɛgbɛyɛ nɛ pɩkɩlɩ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛha-kʋ alɩwaatʋ nɛ pɩkɩlɩ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ. Ɛlɛ pɩwɛɛ se ɛpɔzɩ tɔm ndʋ tɩ-naanza. Masɩ nzɩ paha kajalaɣ tɔm pɔzʋʋ taa nɛ nabʋlɛ ñɩmbʋ taa yɔ, koobu weyi ɛlakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ, ɛnʋ naɣna se pɩwɛɛ se pakalɩ sɩ-tɩŋa yaa pataakalɩ. Mba payaɣ se pocosi yɔ, pɩwɛɛ se pɔ-tɔm cosuu ɛmaɣnɩ kɛlɛmwaa 30 yaa pɩtaatalɩ mbʋ.

  • Bibl kalʋʋ: Cɛcɛsɩ 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ. Koobu abalɩñɩnʋ pɩwɛɛ se paha tʋmɩyɛ ɖɩnɛ. Sukulibɩɣa kaakalɩɣ hɔɔlʋʋ ŋgʋ paha-kɛ yɔ lɛ, pɩtɩpɔzɩ se kɔyɔɔdɩ tɔm natʋyʋ pʋcɔ nɛ kapaɣzɩ nɛ kɛtɛŋ lɛ, pɩtɩmʋna se kɔyɔɔdɩ tɔm natʋyʋ ɖɔɖɔ. Pɩpɔzʋʋ se kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛñɩnɩ nɛ ɛna se ɛzɩma ɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ sukulibiya nɛ sɩkalɩ tɔm ndʋ pamawa yɔ ɖeyi ɖeyi, sɩnɩɩ tɔm ndʋ sɩkalɩɣ yɔ tɩ-taa, pitaacoɖi-sɩ; sɩñɩkɩɣ niye tɔm pee wena amʋnaa yɔ a-yɔɔ; sɩlɛɣzɩɣ nɔsɩ camɩyɛ, sɩsɩŋɩɣ ɖenɖe pɩpɔzaa yɔ nɛ sitaaseli.

  4. Falɩsɩ ña-tɩ nɛ ŋsusi tɔm camɩyɛ: Cɛcɛsɩ 15 yaa pɩtaatalɩ mbʋ. Palabɩ kediɣzaɣ hɔɔlʋʋ kʋnɛ se kɩsɩnɩ koobiya kpeekpe nɛ pafalɩsɩ pa-tɩ nɛ posusi tɔm camɩyɛ nɛ pɛwɛɛ niye tɔm susuu nɛ tɔm wɩlʋʋ tʋmɩyɛ taa nɛ pɩkɩlɩ. Sukulibiya nzɩ sɩlakɩ Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ nɛ Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ waa tʋma yɔ, pɩwɛɛ se sɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ Kpɛlɩkʋʋ takayaɣ hɔɔlʋʋ 1 yɔɔ yɔ. Sukulibɩɣa kaalakɩnɩ lɩmaɣza ana tʋmɩyɛ lɛ, kapɩzɩɣ nɛ kakpaɣ lɩmaɣza se kawɩlɩɣ ɖɔɖɔ videowaa mba ɖisusuuni tɔm yɔ pa-taa nakʋyʋ yaa kahaɣ takayɩsɩ nzɩ ɖisusuuni tɔm yɔ sɩ-taa nakɛyɛ. Nabʋyʋ taa lɛ, Kpɛlɩkʋʋ takayaɣ pɩzɩɣ kɔyɔɔdɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa keekee pɩwɛɛ se sukulibiya ɩla sɩ-tʋma yɔ. Pɩtɩcɛyɩ se sukulibiya ɩsɔzɩ tɔm lɛɛtʋ yem sɩ-tʋma yɔɔ se pɩsa nɛ alɩwaatʋ tɛ. Sukulibiya nzɩ sɩñɔɔzɩ sɩ-tɩ camɩyɛ yɔ, sɩpɩzɩɣ nɛ sɩla sɩ-tʋma cɛcɛyaɣ kʋyʋmaɣ taa yaa pɩɩtalɩɣ mbʋ. Ye pɩpɔzʋʋ yɔ, papɩzɩɣ nɛ paha ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa sukulibiya tʋma.

  •   Kɛdɛsɩ labʋ tɛ videowaa: Fenaɣ taa kajalaɣ kpɩtaŋ naadozo taa lɛ, pakaɣ ɖʋʋ kɛdɛsɩ labʋ tɛ video kʋɖʋmʋʋ paa kpɩtaʋ ŋgʋ. Pɩkɛɣnɩ ɖɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ tɛ video, kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ tɛ video nɛ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ tɛ video. Koobu weyi ɛcɔŋnɩ kediɣzaɣ yɔɔ yɔ, ɛnʋ pɩwɛɛ se ɛla tʋmɩyɛ ɖɩnɛ.

  • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: Papɩzɩɣ nɛ paha tʋmɩyɛ ɖɩnɛ koobu halɩñɩnʋ yaa abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ. Ye halʋ ɛlakɩnɩ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩɣdʋ ɛkɛ halʋ nɛ ye abalʋ ɛlakɩnɩ-ɖɩ yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩɣdʋ ɛkɛ abalʋ. Ɛlɛ ye tɔm susuyu nɛ ɖɩɣdʋ pɛkɛ hɔʋ kʋɖʋmʋʋ taa mba yɔ, pɩtɩcɛyɩ se pɛkɛ halaa ɖeke yaa abalaa ɖeke. Papɩzɩɣ pacaɣ yaa pasɩŋ. Mba palakɩ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ yɔ, pɩwɛɛ se pɛsɛɛ ɖama ɛzɩ ɛyaa sɛʋ ɖama po-kooka taa yɔ. Pɩwɛɛ se palabɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ.

  • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: Papɩzɩɣ nɛ paha tʋmɩyɛ ɖɩnɛ koobu halɩñɩnʋ yaa abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ. Pɩwɛɛ se ɖɩɣdʋ nɛ sukulibɩɣa pakaa kʋzʋʋ piliŋa. (km-F 5/97 h. 2) Mba palakɩ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pasɩŋ yaa pacaɣ. Pɩwɛɛ se sukulibɩɣa ɛwɩlɩ tɔm ndʋ pɩmʋnaa se ɛyʋ ɛyɔɔdɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛpɩsɩɣ se ɛna weyi pɛtɛmɩ-ɩ katʋʋ kajalaɣ wiye nɛ ɛwɩlɩ se Ɛsɔtɔm kɛdɩnɩ-ɩ yɔ. Pɩwɛɛ se palabɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa Kpɛlɩkʋʋ takayaɣ taa yɔ.

  • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ: Papɩzɩɣ nɛ paha tʋmɩyɛ ɖɩnɛ koobu halɩñɩnʋ yaa abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ. Pɩwɛɛ se ɖɩɣdʋ nɛ sukulibɩɣa pakaa kʋzʋʋ piliŋa. (km-F 5/97 h. 2) Mba palakɩ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pasɩŋ yaa pacaɣ. Pɩwɛɛ se sukulibɩɣa ɛwɩlɩ tɔm ndʋ pɩmʋnaa se ɛyʋ ɛyɔɔdɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛpɩsɩɣ se ɛna weyi pɛtɛm pɩsʋʋ nɛ pana nɛ ɛwɩlɩ se Ɛsɔtɔm kɛdɩnɩ-ɩ yɔ. Pɩwɛɛ se palabɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ.

  • Bibl kpɛlɩkʋʋ: Papɩzɩɣ nɛ paha tʋmɩyɛ ɖɩnɛ koobu halɩñɩnʋ yaa abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ. Pɩwɛɛ se ɖɩɣdʋ nɛ sukulibɩɣa pakaa kʋzʋʋ piliŋa. (km-F 5/97 h. 2) Mba palakɩ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ yɔ, papɩzɩɣ nɛ pasɩŋ yaa pacaɣ. Hɔɔlʋʋ kʋnɛ, pɩwɛɛ se kɩwɩlɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ mbʋ pɛtɛm paɣzʋʋ nɛ piɖiɣni ɛsɩndaa wobinuu yɔ. Pɩtɩcɛyɩ se sukulibɩɣa ɛyɔɔdɩ kɔɔnɔɔ tɔm natʋyʋ yaa kɛdɛzaɣ tɔm natʋyʋ. Ɛlɛ ye Ka ñʋʋ nɛ tɔm kalʋʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ paha sukulibɩɣa yɔ, kitukuuni kɔɔnɔɔ tɔm yaa kɛdɛzaɣ tɔm yɔ, pɩwɛɛ se sukulibɩɣa ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ lɔŋ weyi patasɩ-kɛ takayaɣ ŋga ka-taa yɔ. Pɩtɩcɛyɩ se pakalɩ tayʋʋ mbʋ pahawa yɔ pɩ-tɩŋa. Ɛlɛ ye sukulibɩɣa ɛnawa se papɩzɩɣ nɛ pakalɩ tayʋʋ tɩŋa nɛ pacaɣ alɩwaatʋ yɔɔ yɔ, kalɩ pi-yeke. Pɩwɛɛ se sukulibɩɣa ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm wɩlʋʋ lɛɣtʋ kɩbandʋ natʋyʋ.

  • Tɔm yɔɔdʋʋ: Koobu abalɩñɩnʋ nɔɔyʋ pɩwɛɛ se paha tʋmɩyɛ ɖɩnɛ nɛ ɛlabɩ-ɖɩ ɛgbɛyɛ ɛsɩndaa.

   5. Caɣ wezuu ɛzɩ Krɩstʋ tʋ yɔ: Peteɣ hendu nɛ pɛtɛ lɛ, pakaɣ kpaɣʋ cɛcɛsɩ 15 nzɩ sɩtɩŋɩɣ pʋwayɩ yɔ nɛ palabɩnɩ tʋmɩyɛ kʋyʋmɖɩyɛ yaa tʋma naalɛ nɛ tɔm welisiyaa na ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ palabɩnɩ Ɛsɔtɔm tʋmɩyɛ yɔ. Ye patɩɖʋ paɣtʋ natʋyʋ yɔ, ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa nɛ ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa mba pɛwɛ niye yɔ, mba pɩwɛɛ se paha tʋmɩyɛ ɖɩnɛ. Ɛlɛ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa yeke pɩwɛɛ se pala ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm tʋmɩyɛ.

  • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: Cɛcɛsɩ 30. Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa mba pɛwɛ niye yɔ pɩmʋnaa se paha tʋmɩyɛ ɖɩnɛ. (Agbaa wena a-taa ɛzʋtʋyaa tɩɖɔɔ yɔ, papɩzɩɣ nɛ paha tʋmɩyɛ ɖɩnɛ ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa mba pɛwɛ niye yɔ.) Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa pɩwɛɛ se palɩzɩ mba pɩwɛɛ se pala ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ tʋmɩyɛ yɔ. Mba palɩzɩɣ se pala tʋmɩyɛ ɖɩnɛ yɔ, pɩwɛɛ se pɔcɔnɩ kpɛlɩkʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ camɩyɛ, pɔɖɔ alɩwaatʋ yɔɔ, pañɩɣ niye masɩ nzɩ sɩ-tɔm cɛyaa yɔ sɩ-yɔɔ, nɛ pasɩnɩ koobiya kpeekpe nɛ pana wazaɣ ŋga kpɛlɩkʋʋ mbʋ pɩwɛna yɔ. Ye pakalɩ paɣtʋ ndʋ pamawa se tɩsɩnɩ mba pɔcɔŋnɩ Feŋuu Tilimiye kpɛlɩkʋʋ yɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-wɛ ɖɔɖɔ. Ðenɖe pɩlakɩ yɔ, pɩwɛɛ se pɛlɛɣzɩɣ kpɛlɩkʋʋ yɔɔ cɔnɩyaa nɛ takayaɣ kalɩyaa paa kpɩtaʋ ŋgʋ. Ye kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛpɔzɩ ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔɔ cɔnɩyʋ se etoboyi kpɛlɩkʋʋ mbʋ yɔ, kpɛlɩkʋʋ yɔɔ cɔnɩyʋ naɣnɩ ɛzɩma ɛpɩzɩɣ nɛ ɛla nɛ etoboyi-pʋ yɔ. Ɛpɩzɩɣ nɛ ɛpɔzɩ se pataakalɩ tayʋʋ nabʋyʋ.

  6. Kɛdɛzaɣ tɔm: Cɛcɛsɩ 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ. Kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ kaɣ cuuzuu tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ kediɣzaɣ taa yɔ, tɩ-taa. Ɛñɩkɩɣ niye kediɣzaɣ taa tɔm ndʋ pɔyɔɔdaa nɛ tɩwɛɛ wazaɣ nɛ pɩkɩlɩ yɔ, tɩ-yɔɔ. Pʋwayɩ lɛ, ɛyɔɔdɩ mbʋ pakaɣ labʋ cee wayɩ kpɩtaʋ taa yɔ, pɩ-tɔm pazɩ. Pɩwɛɛ se ɛyɔɔdɩ tɔm ndʋ tɩwɛ Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kediɣzaɣ: Tɔm cosuu takayaɣ taa nɛ patazɩ tɩ-taa kpɩtaʋ ŋgʋ yɔ tɩ-tɔm. Pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se ɛyɔɔdɩ mbʋ pakaɣ labʋ kpɩtaʋ lɛɛkʋ taa yɔ pɩ-tɔm; ɛpɩzɩɣ nɛ ɛpɔzɩ tɔm ndʋ pakaɣ cosuu cee wayɩ yɔ, tɩ-taa natʋyʋ. Ye alɩwaatʋ ɛkazaa yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛyaa sukulibiya nzɩ sɩkaɣ labʋ tʋmɩyɛ kpɩtaʋ lɛɛkʋ taa yɔ sɩ-hɩla. Ye patɩɖʋ paɣtʋ natʋyʋ yɔ, kɛdɛzaɣ tɔm alɩwaatʋ taa pɩwɛɛ se kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛkalɩ takayɩsɩ yaa esusi tɔm ndʋ tɩwɛɛ yɔ. Mbʋ palakɩ ɖoŋ ɖoŋ ɛgbɛyɛ taa ɛzɩ tɔm susuu ɖʋtʋ, Kpaaŋ taa hazʋʋ ɖʋtʋ mbʋ yɔ, pɩtɩmʋna se posusi pɩ-tɔm; ɛlɛ pɩwɛɛ se pakam-tʋ tɔm susuu kpata yɔɔ na. Ye alɩwaatʋ ɛɛtalɩɣ yɔ, pɩmʋnaa se kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛñaɣ pana nɛ ehiɣ alɩwaatʋ yaa ɛpɔzɩ mba palakɩ tʋmɩyɛ Caɣ wezuu ɛzɩ Krɩstʋ tʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ se papasɩ pa-alɩwaatʋ yɔɔ. (Cɔnɩ  tayʋʋ 5 nɛ  9) Petee hendu nɛ pala adɩma nɛ pɛtɛzɩnɩ kediɣzaɣ.

 7. Ka ñʋʋ nɛ tɔm kalʋʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ: Kpaɣnɩ kpɩtaʋ ŋgʋ kɩpaɣzɩɣ 7 janvier 2019 lɛ, pɩwɛɛ se Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ Tɔm wɩlʋʋ takayaɣ nɛ ɛsamnɩ sukulibiya nɛ ɛtasɩnɩ-sɩ lɔŋ. Paa sukulibɩɣa ŋga lɛ, pɩwɛɛ se kalabɩnɩ tʋmɩyɛ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩ-mayaɣ wɛ Kpɛlɩkʋʋ takayaɣ yɔɔ kʋlɔmɩŋ taa ka-tʋmɩyɛ tɩnaɣ yɔɔ yɔ. Paa fenaɣ ŋga ka-kajalaɣ kpɩtaʋ  taa lɛ, Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ nɛ samaɣ pakaɣ tazʋʋ Tɔm wɩlʋʋ takayaɣ taa lɔŋ tasʋʋ kʋɖʋmam nabʋyʋ taa. Paɖʋ hɔɔlʋʋ “Ma ɛzɩma ŋwokini ɛsɩndaa yɔ” takayaɣ ŋga ka-taa se sukulibɩɣa maɣmaɣ ɛlabɩnɩ-kʋ tʋmɩyɛ, pɩtɩmʋna se kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛma tɔm sukulibɩɣa takayaɣ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa.

  8. Lɔŋ tasʋʋ: Paa sukulibɩɣa ŋga kɛtɛŋ ka-tʋmɩyɛ lɛ, kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ kpakɩɣ ɛzɩ cɛcɛyaɣ kʋyʋmaɣ mbʋ yɔ nɛ ɛsamnɩ-kɛ nɛ ɛtɩŋnɩ Tɔm wɩlʋʋ takayaɣ yɔɔ nɛ ɛtasɩ-kɛ lɔŋ. Kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ kaayaɣ sukulibɩɣa lɛ, pɩtɩmʋna se ɛyaa tɔm yɔɔdʋʋ niye hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ sukulibɩɣa kaɣ tʋmɩyɛ labʋ yɔ. Ɛlɛ sukulibɩɣa tɛŋ ka-tʋmɩyɛ nɛ kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ sam-kɛ nɛ pɩtɛ lɛ, ɛpɩzɩɣ ɛyaa tɔm yɔɔdʋʋ niye hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ sukulibɩɣa labɩ tʋmɩyɛ yɔ, nɛ ɛyɔɔdɩ ɖɔɖɔ mbʋ kalabɩ ɖeu hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ pɩ-tɔm. Yaa ɛpɩzɩɣ nɛ ɛyɔɔdɩnɩ nɔɔ kɩbaŋa mbʋ pʋyɔɔ pɩpɔzʋʋ se sukulibɩɣa ɛtasɩ pana ñaɣʋ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ. Kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛyɔɔdɩ sukulibɩɣa tʋmɩyɛ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ tɔm, ye ɛnawa se pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ sukulibɩɣa yaa koobiya lalaa yɔ. Ye pɩpɔzaa yɔ, kediɣzaɣ tɛŋ yaa alɩwaatʋ natʋyʋ taa lɛ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ Tɔm wɩlʋʋ takayaɣ yɔɔ yaa École du ministère takayaɣ yɔɔ nɛ ɛɖaɣnɩ sukulibɩɣa lɔŋ tasʋʋ ke-yeke. Pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɛnɩ tɔm yɔɔdʋʋ niye hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ kalabɩ tʋmɩyɛ yɔ, yaa ka-tʋmɩyɛ hɔɔlʋʋ nakʋyʋ yɔɔ. Kalɩ  tayʋʋ 13 nɛ  16, ŋkaɣ tɩlʋʋ tʋma wena pɩwɛɛ se Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ tʋmɩyɛ kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ nɛ Lɔŋ tasɩyʋ sɩnɩyʋ pala yɔ nɛ pɩkɩlɩ.

    9. Alɩwaatʋ: Pɩtɩmʋna se nɔɔyʋ tʋmɩyɛ ɛcɛzɩ alɩwaatʋ ndʋ paha-ɩ yɔ tɩ-yɔɔ. Pɩtɩpɔzɩ ɖɔɖɔ se kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ lɔŋ tasʋʋ ɛcɛzɩ alɩwaatʋ yɔɔ. Sukulibɩɣa nakɛyɛ ɛcɛzɩ alɩwaatʋ yɔɔ yɔ, pɩwɛɛ se kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛtɩŋnɩ lɛɣtʋ natʋyʋ yɔɔ nɛ ɛsɩnzɩ ka-tʋmɩyɛ. Ɛlɛ ye koobiya mba palakɩ hɔɔlɩŋ lɛɛŋ tʋma yɔ mba ɩcɛzɩnɩ alɩwaatʋ yɔɔ yɔ, pɩwɛɛ se lɔŋ tasɩyʋ sɩnɩyʋ ɛyaa-wɛ pe-yeke nɛ ɛtasɩ-wɛ lɔŋ. Pɩwɛɛ se kediɣzaɣ tɩŋa ɛkpaɣ ñɩɣyʋʋ kʋyʋmʋʋ nɛ cɛcɛsɩ 45, pɩkpɛndɩnɩ hendu nɛ adɩma.

 10. Egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ kɔmtʋ: Kpɩtaʋ ŋgʋ kɩ-taa egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ kɔŋ mɩ-ɛgbɛyɛ taa yɔ, pɩmʋnaa se pala kediɣzaɣ ɛzɩ pamaʋ Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kpɛlɩkʋʋ takayaɣ taa yɔ. Ɛlɛ mbʋ pɩmʋnaa se pɛlɛɣzɩ yɔ mbʋ yɔ: Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ lone taa lɛ, egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ yɔɔdʋʋ tɔm cɛcɛsɩ 30. Kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ cuuzuu tɔm ndʋ pɔyɔɔdɩ kediɣzaɣ taa yɔ tɩ-taa; ɛyɔɔdɩ mbʋ pakaɣ labʋ cee wayɩ yɔ pɩ-tɔm pazɩ, nɛ esusi tɔm nɛ ɛkalɩ takayɩsɩ nzɩ petiyini ɛgbɛyɛ yɔ, pʋcɔ nɛ egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ paɣzɩ ɛ-tɔm yɔɔdʋʋ. Kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ yaɣnɩ egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ. Tɔm yɔɔdʋʋ tɛŋ lɛ, egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ yele nɛ petee hendu ndʋ ɛ-maɣmaɣ ɛlɩzaa yɔ. Paa patɩɩlakɩ sukulibiya tʋma ɖamɩŋ lɛɛŋ taa ɛgbɛyɛ kʋnʋŋ taa yɔ, pɩfɛyɩ se pala sukulibiya tʋma ɖamɩŋ ɛnɩ ɩ-taa ŋgee kpɩtaʋ taa. Ɛlɛ ye pɩkɛ kʋnʋŋ lɛɛkʋ taa yɔ, pʋbʋ lɛ papɩzɩɣ nɛ pala sukuli ɖamɩŋ ɛnɩ ɩ-taa ŋgee kpɩtaʋ taa. Ɛlɛ alɩwaatʋ talɩɣ se egeetiye yɔɔ cɔnɩyʋ ɛyɔɔdɩ ɛ-tɔm lɛ, pɩwɛɛ se koobiya tɩŋa ikpeɣli Kpaaŋ maɣmaɣ taa nɛ pewelisini-i.

  11. Egeetiye kigbeɣluu yaa kigbeɣluu sɔsɔʋ kpɩtaʋ: Paalakɩ kediɣzisi egeetiye kigbeɣluu yaa kigbeɣluu sɔsɔʋ kpɩtaʋ taa. Tɔm ndʋ tɩ-taa pɩɩwɛɛ se patazɩ kpɩtaʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, pɩwɛɛ se paa weyi lɛ, ɛtazɩ tɩ-taa ɛ-tɩ yɔɔ yaa hɔʋ taa Ɛsɔ sɛtʋ alɩwaatʋ taa.

 12. Krɩstʋ sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ kpɩtaʋ: Ye Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɛtɔlɩ kpɩtaʋ hɛkʋ taa kɩyakʋ nakʋyʋ yɔɔ kɔyɔ, pɩtɩmʋna se pala Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ kediɣzaɣ kɩyakʋ ŋgʋ ki-wiye. Ɛlɛ papɩzɩɣ pala tɔm susuu kediɣzisi puwiye.

  13. Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ: Pɩpɔzʋʋ se ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ɩlɩzɩ ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ nɛ ɛkɛ Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ. Ɛnʋ pʋmʋnaa se ɛcɔna nɛ ɛla pɩtɩŋa nɛ kediɣzaɣ ŋga kɔɖɔ camɩyɛ nɛ ɛñaɣ pana ɖɔɖɔ se pɔɖɔ paɣtʋ ndʋ tɩwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa yɔ tɩ-yɔɔ. Pɩwɛɛ se ɛ nɛ lɔŋ tasɩyʋ sɩnɩyʋ panɩɣnɩ ɖama camɩyɛ. Patɩɩlɩzɩɣ Kpɛlɩkʋʋ takayaɣ nakɛyɛ lɛ, pɩwɛɛ se Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛtayɩ fenaɣ ŋga ka-taa sukulibiya tʋma kpaagbaa. (Cɔnɩ  tayʋʋ 4.) Pɩwɛɛ se pɛcɛlɩ sukulibiya sɩ-tʋma paa pɩtɩɖɔɔ kɔyɔ, kpɩtaŋ naadozo pʋcɔ nɛ sɩ-tʋmɩyɛ evemiye talɩ. Paahaɣ tʋma lɛ, pɩmʋnaa se palabɩnɩ tʋmɩyɛ takayaɣ ŋga payaɣ se Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ kediɣzaɣ tʋma haʋ (S-89) yɔ.

 14. Kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ: Paa kpɩtaʋ ŋgʋ lɛ, pakaɣ lɩzʋʋ ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ se ɛcɔnɩ Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kediɣzaɣ yɔɔ. (Ðenɖe ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa tɩɖɔɔ yɔ, papɩzɩɣ nɛ paha tʋmɩyɛ ɖɩnɛ ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa mba pɛwɛ niye yɔ.) Ɛnʋ pɩmʋnaa se ɛñɔɔzɩ kɔɔnɔɔ tɔm nɛ kɛdɛzaɣ tɔm. Kpɩtaʋ ŋgʋ ɛcɔŋnɩ kediɣzaɣ yɔɔ yɔ, ye pɩwɛɛ se pɔcɔnɩ kɛdɛsɩ labʋ tɛ video nakʋyʋ yɔ, ɛnʋ pɩwɛɛ se ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ. Ye pawɩlɩɣ Tɔm wɩlʋʋ takayaɣ taa lɔŋ tasʋʋ nabʋyʋ tɛ kɔɔnɔɔ tɔm tɛ video nakʋyʋ yɔ, ɛnʋ pɩwɛɛ se ɛtazɩ kɩ-taa. Ɛnʋ yaɣnɩ tɔm yɔɔdɩyaa tɩŋa nɛ ye ɛzʋtʋyaa ɩtɩɖɔɔ yɔ, papɩzɩɣ nɛ paha-ɩ tʋma lɛɛna kediɣzaɣ ŋga ka-taa. Tɔm yɔɔdɩyaa tɛŋ nɛ kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ kɔŋ nɛ ɛyɔɔdʋʋ tɔm ndʋ yɔ, pɩwɛɛ se tɩwɛɛ tobi. Pɩpɔzʋʋ se ɛzʋtʋyaa ɩcaɣ nɛ pana se pa-taa lɛ, mba pɩzɩɣ nɛ pala kediɣzaɣ yɔɔ cɔnʋʋ tʋmɩyɛ. Ɛzʋtʋyaa mba pɛwɛ niye yɔ, mba pɩmʋnaa se palakɩ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ nɛ pakazɩɣ ɖama nɛ pesiɣliɣ lɛ, paɖaɣnɩ paɣzʋʋ. Pɩwɛɣ ɖeu se pahaɣ Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ ɖoŋ ɖoŋ nɛ pɩkɩlɩ ɛzʋtʋyaa lalaa. Pɩlɩɣnɩ mɩ-ɛgbɛyɛ taa wɛtʋ cɔlɔ. Ye ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ nɔɔyʋ ɛmʋnaa se ɛcɔnɩ ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔɔ yɔ, pɩtɩla ɛmʋnaa ɖɔɖɔ se ɛkɛ kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ. Ɛlɛ, ɩtaasɔɔ se pɩmʋnaa se kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛtɩlɩ sukulibiya sam nɛ ɛtasɩɣ-sɩ lɔŋ nɛ sɔɔlɩm. Kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ pɩwɛɛ se ɛla nɛ kediɣzaɣ tɛ alɩwaatʋ yɔɔ. (Cɔnɩ  tayʋʋ 6 nɛ  9) Ye kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ ɛsɔɔlaa nɛ ye lone naɖɩyɛ ɛwɛɛ yɔ, papɩzɩɣ nɛ paɖʋ miikroo naalɛ ñɩŋgʋ tɔm ɖɩyɔɔdɩyɛ nɛ ɛyɔɔdʋʋ kɩ-taa. Piyeki nɛ ɛɛyaɣ koobu nɔɔyʋ lɛ, papɩzɩɣ nɛ pɔñɔɔzɩ ɛlɛ miikroo kpaagbaa. Ye ɛsɔɔlaa ɖɔɖɔ yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛcaɣ tɔm ɖɩyɔɔdɩyɛ taabɩlɩ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛyaɣ sukulibiya yaa ɛtasɩɣ-sɩ lɔŋ. Piyeki nɛ pataawɛɛkɩ alɩwaatʋ.

  15. Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa tʋmɩyɛ kpɛndɩyʋ: Tʋma wena atɩkɛ sukulibiya tʋma yɔ, ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa tʋmɩyɛ kpɛndɩyʋ haɣnɩ-yɛ; pɩkpɛndɩnɩ paa kpɩtaʋ ŋgʋ ki-kediɣzaɣ yɔɔ cɔnɩyʋ tʋmɩyɛ. Pɩpɔzʋʋ se ɛ nɛ Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ panɩɩnɩ ɖama nɛ paka mba paha-wɛ tʋma yɔ pa-tɩŋa pa-hɩla tɔm susuu kpata yɔɔ.

  16. Lɔŋ tasɩyʋ sɩnɩyʋ: Ye pɩlakɩ yɔ, ɛzʋtʋyʋ weyi ɛwɛ niye tɔm yɔɔdʋʋ taa yɔ, ɛnʋ pʋmʋnaa se palɩzɩ nɛ ɛla tʋmɩyɛ ɖɩnɛ. Lɔŋ tasɩyʋ sɩnɩyʋ pɩzɩɣna nɛ ɛyaa ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa yaa ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖaa mba palakɩ Ðe-wezuu caɣʋ kediɣzaɣ taa tʋma yaa samaɣ taa tɔm yɔɔdʋʋ yaa mba pakalɩɣ yaa pɔcɔŋnɩ Feŋuu Tilimiye kediɣzaɣ yaa ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ yɔɔ yɔ nɛ ɛtasɩ-wɛ lɔŋ. (Cɔnɩ  tayʋʋ 9) Ye ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa ɩɖɔwa nɛ pɛwɛɛ pa-tɩŋa niye tɔm wɩlʋʋ taa yɔ, papɩzɩɣ nɛ pɛlɛɣzɩɣ ɖama paa pɩnaɣ ŋga nɛ palakɩ tʋmɩyɛ ɖɩnɛ. Pɩtɩcɛyɩ se ɛtasɩɣ koobiya lɔŋ paa ɛzɩmtaa.

 17. Ðamɩŋ lɛɛŋ taa sukuli: Ye sukulibiya ɩɖɔwa yɔ, papɩzɩɣ nɛ pala ɖamɩŋ lɛɛŋ taa sukuli. Sukulibiya tʋma yeke palakɩ ɖamɩŋ ɛnɩ ɩ-taa. Paa ɖaŋ ŋgʋ lɛ, pɩwɛɛ se kɩwɛɛnɩ lɔŋ tasɩyʋ kɩbanʋ. Pɩkɩlɩɣ ɖeu se ɛkɛnɩ ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyʋ. Ɛlɛ ye pɩpɔzaa yɔ, papɩzɩɣ nɛ paha tʋmɩyɛ nɖɩ ɛgbɛyɛ taa tʋmlaɖʋ weyi ɛwɛ niye yɔ. Ɛgbɛyɛ taa ɛzʋtʋyaa lɩzɩɣnɩ weyi pamaɣzɩɣ se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ. Mba ɖɔɖɔ naɣna se pahaɣ tʋmɩyɛ nɖɩ ɛyʋ kʋɖʋm nɔɔyʋ yaa palakɩ-ɖɩ nɛ pakazɩɣ ɖama. Paɣtʋ ndʋ pama  tayʋʋ 8 taa yɔ, ndʋ pɩwɛɛ se patɩŋ nɛ patasɩ lɔŋ sukuli ŋgʋ kɩ-taa sukulibiya ɖɔɖɔ. Ye palakɩ sukuli ŋgʋ ɖaŋ lɛɛkʋ taa yɔ, pɛtɛŋ Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm tʋmɩyɛ lɛ, pɔpɔzɩ ɖaŋ ŋgʋ kɩ-taa sukulibiya se siwolo nɛ sɩla sukuli ŋgʋ. Nɛ pɛtɛŋ Falɩsɩ ña-tɩ nɛ ŋsusi tɔm camɩyɛ hɔɔlʋʋ lɛ, pɔkɔɔ nɛ pɛkpɛndɩ koobiya lalaa yɔɔ Kpaaŋ maɣmaɣ taa. Ye pɩwɛɛ se pawɩlɩɣ kɛdɛsɩ labʋ tɛ videowaa nakʋyʋ Falɩsɩ ña-tɩ nɛ ŋsusi tɔm camɩyɛ hɔɔlʋʋ taa, nɛ ye pɩsaŋ yɔ, pɩwɛɛ se mba pɛwɛ ɖaŋ lɛɛkʋ nakʋyʋ taa yɔ pacaɣ ɖaŋ ŋgʋ kɩ-taa nɛ pɔcɔnɩ video yaa pewelisi kɩ-taa tɔm Kpaaŋ maɣmaɣ taa. Ye pɩɩsaŋ yɔ, koobu weyi ɛcɔŋnɩ sukuli yɔɔ ɖaŋ nakʋyʋ taa yɔ ɛpɩzɩɣ ɛtɩŋnɩ pɔrtaabɩlɩ yaa taabɩlɛɛtɩ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ video nɛ patazɩ kɩ-taa.

 18. Videowaa: Pakaɣ wɩlʋʋ videowaa nabɛyɛ kediɣzaɣ kanɛ ka-taa. Pakaɣ ɖʋʋ videowaa mba JW Library yɔɔ nɛ papɩzɩɣ patɩŋnɩ wondu ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ pakpaɣ-wɛ. Pɛtɛŋ cɔnʋʋ kɛdɛsɩ labʋ tɛ videowaa nabɛyɛ Ðe-wezuu caɣʋ nɛ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ kediɣzaɣ taa lɛ, papɩzɩɣ nɛ pɔcɔnɩ-wɛ tɔm susuu kediɣzaɣ nakɛyɛ taa pʋwayɩ.