WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Septembre-octobre 2022

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Aazaa wɩlaa se ɛwɛ abalɩtʋ—Ña yɔ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ñɩnɩ laŋɩyɛ hɛzʋʋ Yehowa cɔlɔ

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Kpaɣ ña-pɩyalʋ”

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

Kɛdɛsɩ labʋ