WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Septembre-octobre 2021

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Mɛlɩ Yehowa ‘tamtam nesi’ tɛɛ

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

Labɩnɩ tʋmɩyɛ tɔm ñɩnʋʋ wondu

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yehowa lakɩ you Izrayɛɛlɩ yɔɔ

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM

Yele nɛ koobiya lalaa sɩnɩ-ŋ

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Ña Yehowa nɛ ña-laŋɩyɛ pilim

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Maɣzɩɣ Yehowa yɔɔ tam

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

Kɛdɛsɩ labʋ