Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

9-15 Septembre

EBREE MBA 9-10

9-15 Septembre
 • Hendu 10 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Wondu kɩbandʋ ndʋ tɩkaɣ kɔm yɔ tɩ-kɩlɛmʋʋ”: (C. 10)

  • Ebr 9:12-14—Krɩstʋ calɩm kpaɖɩ pʋŋ nɛ naŋ abalɩñɩŋ calɩm (it-2 490 § 6)

  • Ebr 9:24-26—Krɩstʋ wɩlɩ ɛ-kɩlaʋ wazasɩ Ɛsɔ ɛsɩndaa tam kʋɖʋm nɛ pɩkpaɣ pɩɖɛɛ (cf 183 § 4)

  • Ebr 10:1-4—Paɣtʋ kɛ wondu kɩbandʋ ndʋ tɩkaɣ kɔm yɔ tɩ-kɩlɛmʋʋ (it-2 547-549)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Ebr 9:16, 17—Masɩ sɩnɛ sɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (w92 1/3 31 § 4-6)

  • Ebr 10:5-7—Ɛzɩmtaa Yesu yɔɔdɩ tɔm tʋnɛ, nɛ tɩ-tɔbʋʋ lɛ suwe? (it-1 263-264)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Ebr 9:1-14 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 5)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ tɛ video: (C. 4) Yele nɛ paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 1)

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Pʋwayɩ lɛ, ŋcosi tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ ɖoŋ ɖoŋ mi-egeetiye taa se pakaɖɩnɩ-mɩ yɔ tɩ-taa natʋyʋ yɔɔ. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 2)

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Pʋwayɩ lɛ, ŋha-ɩ jw.org tɛ carte de visite. (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 11)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 89

 • Ðe-kediɣzisi mʋ ñɩm ɖɛ-ɛsɩndaa? (Keɣa 26:11): (C. 12) Yele nɛ paɖʋ video (wolo hɔɔlʋʋ MBƲ PƖLAKƖ NƐ TƆM YƆƆDƲƲ taa). Pʋwayɩ lɛ, ŋtazɩ tɔm pɔzʋʋ pʋnɛ pɩ-taa:

  • Tʋma wena ɖɔ-Cɔjɔ Sɔsɔ Yesu lakɩ se pɩwazɩ-ɖʋ?

  • Nʋmɔŋ naadozo weyi ɩ-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩŋna nɛ ɖɩwɩlɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ?

 • Welisiɣ camɩyɛ Kediɣzisi taa: (C. 3) Yele nɛ paɖʋ video (wolo hɔɔlʋʋ videowaa PIYA taa). Pʋwayɩ lɛ, ŋpɔzɩ piya se ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se siwelisiɣ camɩyɛ kediɣzisi taa?

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 83

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 108 nɛ adɩma