Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

2-8 septembre

EBREE MBA 7-8

2-8 septembre
 • Hendu 16 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Cɔjɔ tamtam ɛzɩ Mɛlɩkisedɛɛkɩ yɔ”: (C. 10)

  • Ebr 7:1, 2—Mɛlɩkisedɛɛkɩ weyi ɛkɛ Wiyaʋ nɛ cɔjɔ yɔ, ɛkatɩ Abraham nɛ ɛwazɩ-ɩ (it-2 249)

  • Ebr 7:3—Mɛlɩkisedɛɛkɩ ‘taawɛɛnɩ liɖe’ nɛ “ɛkɛɣnɩ cɔjɔ tam” (it-2 250 § 3)

  • Ebr 7:17—Yesu kɛ “cɔjɔ tamtam ɛzɩ Mɛlɩkisedɛɛkɩ yɔ” (it-2 249)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Ebr 8:3—Tʋkaɣ ŋga wɛ kʋjɔŋ nɛ kɩlaŋ weyi palakaɣ Moyizi Paɣtʋ tɛɛ yɔ pɛ-hɛkʋ taa? (w00 15/8 14 § 11)

  • Ebr 8:13—Ɛzɩma tɩyɛ Paɣtʋ ɛgbɛyɛ “pɩsɩ mbʋ pɩpɩnaa yɔ” Yereemii alɩwaatʋ taa? (it-1 79 § 7)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Ebr 7:1-17 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 5)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ka ñʋʋ nɛ tɔm kalʋʋ nɛ tɔm wɩlʋʋ: (C. 10) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video Labɩnɩ tʋmɩyɛ mbʋ ɛsa naɣ yɔ camɩyɛ, nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋtazɩ tɔm wɩlʋʋ takayaɣ tɛ tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 9 taa.

 • Tɔm yɔɔdʋʋ: (C. 5 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) it-1 80-81 § 5-7—Tɔm ñʋʋ: Ɛbɛ ɛgbɛyɛ kɩfaɖɛ kɛnaa? (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 7)

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 124

 • Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ: (C. 15) Yele nɛ paɖʋ septembre tɛ Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ tɛ video. Seɣti paa weyi se ewolo ekilimi Ða-tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ sɔsɔɖɛ yaa Ɛgbɛyɛ Piliŋa ŋga kɔcɔŋnɩ tɔm susuu tʋmɩyɛ yɔɔ mɩ-ɛjaɖɛ taa yɔ ka-taa ye pɩsaŋ yɔ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 82

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 83 nɛ adɩma