Caama koobiya nabɛyɛ kpɛndaa pɛwɛ pa-salaka wondu taa alɩwaatʋ ndʋ peyebi-wɛ nazʋʋ pɩnaɣ 1945 taa yɔ

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Septembre 2019

Kɛdɛsɩ labʋ

Tɩŋnɩ ɛzɩma Ɛsɔ wɩlaa se ɛmaɣzɩɣ ɖɔ-yɔɔ kʋɖʋm kʋɖʋm yɔ nɛ ŋpaɣzɩ kɛdaɣ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Cɔjɔ tamtam ɛzɩ Mɛlɩkisedɛɛkɩ yɔ”

Ɛzɩma tɩyɛ Mɛlɩkisedɛɛkɩ kaasɩŋnɩ Yesu?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

“Wondu kɩbandʋ ndʋ tɩkaɣ kɔm yɔ tɩ-kɩlɛmʋʋ”

Ɛzɩma tɩyɛ Kediɣzaɣ kizinziku hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ sɩŋnɩ kɩhɛyʋʋ pɩ-ñʋʋ taa?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Mbʋ pʋyɔɔ tisuu tɔm cɛyaa yɔ

Ɛbɛ tisuu kɛnaa, nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se Krɩstʋ mba ɩñaɣ pana nɛ pɛwɛɛnɩ tisuu?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛbɛ ŋkaɣ labʋ wɩlɩŋ pɩnaɣ taa?

Ɛbɛ kaɣ sɩnʋʋ se ɖɩkaɖɩnɩ “soŋaɣ” nɛ ‘wɩlɩŋ pɩnaɣ’ ŋka kɔ-tɔm Yereemii 17:8 yɔɔdʋʋ yɔ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Lɔŋ sɩɣzʋʋ kɛ Yehowa sɔɔlɩm wɩlʋʋ

Yehowa sɩɣzɩɣ-ɖʋ lɔŋ pɩtɩŋnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ. Paa nabʋyʋ taa lɔŋ sɩɣzʋʋ ɛkɔŋnɩ wɩzasɩ yɔ, ye ɖitisaa nɛ ɖɩmʋ-ɩ yɔ ɩwazɩɣ-ɖʋ nɛ ɖɩpɩsɩ Krɩstʋ mba kɩbama.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Mbʋ piwokini ɛyʋ kɩdɛkɛdɩm nɛ sɩm pa-taa yɔ

Lɩmaɣza kɩdɛkɛdaa tuyuuni ɛyʋ nɛ ɛlakɩ kɩdɛkɛdɩm. Pʋcɔ nɛ ɖɩtaatɔlɩ kɩdɛkɛdɩm nɛ sɩm pa-kpaca taa lɛ, ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ alɩwaatʋ ndʋ lɩmaɣza kɩdɛkɛdaa kɔŋ ɖa-ñʋʋ taa yɔ?

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

“Iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩmaɣzɩ pɩ-yɔɔ”

Sataŋ ñɩnɩɣ se eyele nɛ ɖa-lɩmaɣza taa suni wondu kɩdɛkɛdɩtʋ. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkaɖɩnɩ ɛ-kpacanaa?