Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

3-9 septembre

Yohanɛɛsɩ 1-2

3-9 septembre
 • Hendu 13 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Yesu labɩ ɛ-kajalaɣ piti lakasɩ”: (C. 10)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yoh 1:1​—Lɩmaɣza wena a-yɔɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ se Yohanɛɛsɩ tɔm ɛɛwɩlɩɣ se “Tɔm” kɛnɩ ɖɔɖɔ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ? (bh 203 § 1)

  • Yoh 1:29​—Ɛbɛ yɔɔ Yohanɛɛsɩ lɩm mɩyɩsɩyʋ ya Yesu se “Ɛsɔ Heɣa”? (Yoh 1:29, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Ɛsɔ Heɣa”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Yoh 1:1-18

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ tɛ video: (C. 4) Yele nɛ paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Labɩnɩ tʋmɩyɛ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ.

 • Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 6 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) bhs 50, Toovenim tɔm 2

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 38

 • Ɛgbɛyɛ taa kɩcɛyɩm: (C. 8)

 • Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ: (C. 7) Yele paɖʋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ tʋmɩyɛ tɛ video septembre ñɩŋgʋ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 35 § 12-19

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 121 nɛ adɩma