Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YOHANƐƐSƖ 7-8

Yesu ɖʋ ɛ-Caa hɩɖɛ

Yesu ɖʋ ɛ-Caa hɩɖɛ

7:15-18, 28, 29; 8:29

Tɔm ndʋ payɩ Yesu yɔɔdaa nɛ mbʋ payɩ ɛlaba yɔ, ɛɖʋ ɛ-Caa hɩɖɛ pɩ-tɩŋa pɩ-taa. Ɛɛsɔɔlaa se ɛyaa ɩtɩlɩ se tɔm ndʋ ɛwɩlɩɣ yɔ, tɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ. Pʋyɔɔ ɛkpakaɣ Masɩ se sɩkɛnɩ ɛ-wɩlɩtʋ tigiɖe, nɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, tɔm ndʋ ɛwɩlaɣ yɔ, ɛlɩzaɣ-tʋ nɛ Masɩ taa. Alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa saŋaɣ-ɩ yɔ, ɛpɩsaɣnɩ samtʋ ndʋ nɛ ɛcɛlɩɣ Yehowa. Mbʋ pɩ-tɔm kaakɩlɩ cɛyʋʋ ɛ-ɛsɩndaa yɔ, mbʋ lɛ se ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ Yehowa ɖʋ-ɩ yɔ.​—Yoh 17:4.

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Yesu alɩwaatʋ ndʋ . . .

  • ɖɩkpɛlɩkɩɣnɩ nɔɔyʋ Bibl yaa ɖɩwɩlɩɣ tɔm samaɣ ɛsɩndaa yɔ?

  • lalaa saŋ-ɖʋ yɔ?

  • ɖɩkpakɩɣ lɩmaɣza se ɖɩna ɛzɩma ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ ɖa-alɩwaatʋ yɔ?