Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Tɩlɩ ño-ɖoŋ kamaɣ nɛ ŋwɛɛnɩ tɩ luzuu ɛzɩ Krɩstʋ yɔ

Tɩlɩ ño-ɖoŋ kamaɣ nɛ ŋwɛɛnɩ tɩ luzuu ɛzɩ Krɩstʋ yɔ

Ɛyaa mba payɩ pacaɣ tɛtʋ yɔɔ nɛ pana yɔ, pa-tɩŋa pa-taa lɛ, Yesu kɩlɩna; ɛlɛ ɛɖʋ Yehowa hɩɖɛ nɛ ɛwɩlɩ se ɛwɛnɩ tɩ luzuu nɛ ɛsɩm e-ɖoŋ kamaɣ. (Yoh 7:16-18) Ɛlɛ Sataŋ ñapɩsɩ Eleeu, pɩ-tɔbʋʋ lɛ se “kɔlɔmɔtʋ tʋ.” (Yoh 8:44) Farɩsɩ mba kaawɛnɩ Sataŋ wɛtʋ nɛ pakpazɩɣ pa-tɩ, mbʋ kaayebina nɛ peniŋ mba payɩ petisaɣ Mesiya yɔɔ yɔ. (Yoh 7:45-49) Alɩwaatʋ ndʋ ɖihikiɣ wala naayɛ ɛgbɛyɛ taa yɔ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Yesu?

CƆNƖ VIDEO ƖSƆƆLƖ ÐAMA’​—KIZI ƐZƖSƐMƖYƐ NƐ TƖ KPAZƲƲ, HƆƆLƲƲ 1; NƐ PƲWAYƖ LƐ ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Ɛzɩma Alex wɩlaa se ɛwɛnɩ tɩ kpazʋʋ?

CƆNƖ VIDEO ‘ƖSƆƆLƖ ÐAMA’​—KIZI ƐZƖSƐMƖYƐ NƐ TƖ KPAZƲƲ, HƆƆLƲƲ 2; NƐ PƲWAYƖ LƐ ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Ɛzɩma Alex wɩlaa se ɛwɛnɩ tɩ luzuu?

    Ɛzɩma Alex kpazɩ Bill nɛ Carl ɖoŋ?

CƆNƖ VIDEO ‘ƖSƆƆLƖ ÐAMA’​—KIZI TƖ WƖLƲƲ NƐ LAKASƖ NZƖ SƖTƖMƲNA YƆ, HƆƆLƲƲ 1; NƐ PƲWAYƖ LƐ ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Ɛzɩma koobu Henry wɩlaa se ɛɛsɩŋ e-ɖoŋ kamaɣ?

CƆNƖ VIDEO ‘ƖSƆƆLƖ ÐAMA’​—KIZI TƖ WƖLƲƲ NƐ LAKASƖ NZƖ SƖTƖMƲNA YƆ, HƆƆLƲƲ 2; NƐ PƲWAYƖ LƐ ŊCOSI TƆM TƲNƐ TƖ-YƆƆ:

  • Ɛzɩma koobu Henry wɩlaa se ɛsɩm e-ɖoŋ kamaɣ?

    Ɛbɛ koobu Henry kɩɖaʋ kpɛlɩkɩ Flora?