Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Nabʋyʋ taawɛɛkɩ yem

Nabʋyʋ taawɛɛkɩ yem

Yesu labɩ piti lakasɩ nɛ ɛcalɩ abalaa 5000 nɛ halaa nɛ piya nɛ pɩtɛ lɛ, eheyi ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se: “Ikpeɣli titilee wena akazaa yɔ nɛ ataale yem.” (Yoh 6:12) Yesu wɩlaa se ɛwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ mbʋ Yehowa kaalaba yɔ pɩ-yɔɔ, nɛ ɛtaasɔɔlɩ se peyele tɔɔnaɣ nɛ kɛwɛɛkɩ yem.

Ða-alɩwaatʋ taa Nɔɔɖɛyaa Ɛgbɛyɛ ñakɩ pana se ɖɩmaɣzɩnɩ Yesu nɛ ɖɩlakɩnɩ tʋmɩyɛ camɩyɛ liidiye nɛ mbʋ mbʋ koobiya haɣ se palabɩnɩ Ɛsɔ sɛtʋ tʋma yɔ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ: Pamaɣaɣ ɖa-tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ sɔsɔyɛ Warwick, Niyuu Yɔrɩkɩ ɛjaɖɛ taa lɛ, koobiya labɩ ɖʋtʋ ndʋ tɩsɩɣna se kuduyuŋ weyi pamaɣ peeɖe yɔ, ɩtaakɩlɩ liidiye kpaɣʋ yɔ.

ƐZƖMA ÐƖPƖZƖƔ ÐƖLA NƐ NABƲYƲ ƐTAAWƐƐKƖ YEM . . .

  • alɩwaatʋ ndʋ ɖɩwɛɣ Krɩstʋ mba kediɣzisi taa yɔ?

  • alɩwaatʋ ndʋ ɖɩmʋʋ ɛgbɛyɛ takayɩsɩ se ɖa-maɣmaɣ ɖɩɩkalɩ yɔ? (km-F 5/09 3 § 4)

  • alɩwaatʋ ndʋ ɖɩmʋʋ takayɩsɩ se ɖisusini tɔm yɔ? (mwb17.02 4 § 1)

  • alɩwaatʋ ndʋ ɖisusuu tɔm yɔ? (mwb17.02 4 § 2, aɖakaɣ)