Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

17-23 septembre

Yohanɛɛsɩ 5-6

17-23 septembre
 • Hendu 2 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Tɩŋ Yesu wayɩ nɛ lɩmaɣza kɩbana”: (C. 10)

  • Yoh 6:9-11​—Yesu tɩŋnɩ piti lakasɩ yɔɔ nɛ ɛcalɩ samaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ (Yoh 6:10, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Ɛyaa samaɣ caɣ, [abalaa] katalɩ ɛzɩ akpaba kagbanzɩ mbʋ yɔ”)

  • Yoh 6:14, 24​—Samaɣ kɔ tɔm ñʋʋ se Yesu kɛnɩ Mesiya nɛ tɛʋ fema lɛ, kapaɣzɩ-ɩ ñɩnʋʋ (Yoh 6:14, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “nayʋ”)

  • Yoh 6:25-27, 54, 60, 66-69​—Pɩtaakɛ lɩmaɣza kɩbana yɔɔ samaɣ tɩŋaɣ Yesu nɛ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa pa-wayɩ, pʋyɔɔ tɔm ndʋ Yesu yɔɔdaa yɔ, tɩpɩsɩ-kɛ kigiluu tɔm (Yoh 6:27, 54, nwtsty, yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “tɔɔnaɣ ŋga kɛtɛŋ yem yɔ . . . tɔɔnaɣ ŋga kaatanɩ-mɩ tamtam wezuu caɣʋ taa yɔ”; “ɛtɔkɩ mon-tomnaɣ nɛ ɛñɔʋ man-calɩm yɔ”; w05 1/9 21 § 13-14)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Yoh 6:44​—Ɛzɩma Caa hɔŋ ɛyaa nɛ ɛkɔŋnɩ ɛ-yɔɔ kiŋ? (Yoh 6:44, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “ɛtɩkɔnɩ-ɩ [ɛtɩhɔmɩ-ɩ]”)

  • Yoh 6:64​—Ɛzɩma tɩyɛ Yesu “kaatɛm sɩm” ɖooo kiɖe tɛɛ se Yudaasɩ kaɣnɩ-ɩ labʋ kɔlɔmɔtʋ? (Yoh 6:64, nwtsty yɔɔ kpɛlɩkʋʋ tɔm kɩsɔzɩtʋ: “Yesu kaatɛm sɩm . . . pa-taa weyi ɛkaɣ-ɩ kɔŋkɔmtʋ labʋ yɔ”; “ɖooo kiɖe tɛɛ”)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Yoh 6:41-59

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

 • Ðɩcalɩɣ ɛyʋ katʋʋ lɛ: (C. 2 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Ðɩɣadʋ yɔɔdɩ tɔm ndʋ ɛyaa yɔɔdʋʋ ɖoŋ ɖoŋ mi-egeetiye taa se pakaɖɩnɩ-mɩ yɔ tɩ-taa natʋyʋ.

 • Kajalaɣ pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ: (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Paɣzɩnɩ lɩmaɣza wena awɛ kɛdɛsɩ labʋ hɔɔlʋʋ taa yɔ. Ðɩɣadʋ heyi-ŋ se ɛnʋ kɛ Krɩstʋ tʋ.

 • Pɩsɩ nɛ ŋna-ɩ kɩlɛlʋʋ tɛ video: (C. 5) Yele paɖʋ video nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

 • Hendu 31

 • Ɛbɛ ŋpɩzaa ŋla?: (C. 5) Tɔm taa tazʋʋ. Koobiya ñaɣ pana se pa nɛ lalaa papaɣzɩ kɛdaɣ nɛ pɩsa nɛ palɩzɩ aseɣɖe lɛ, pee kɩbana wena pɩlʋlaa? Pɔzɩ-wɛ nɛ pɔyɔɔdɩ.

 • Nabʋyʋ taawɛɛkɩ yem”: (C. 10) Tɔm taa tazʋʋ. Yele nɛ paɖʋ video Ðamɩŋ nɩɩyɩ maʋ ɖʋʋ hɩɖɛ Yehowa​Hɔɔlʋʋ.

 • Ɛgbɛyɛ taa Bibl kpɛlɩkʋʋ: (C. 30) jy ñʋʋ 35 § 28-36

 • Tɔm taa cuuzuu nɛ cee wayɩ kpɩtaʋ taa tɔm (C. 3)

 • Hendu 89 nɛ adɩma