Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | YOHANƐƐSƖ 3-4

Yesu lɩzɩ aseɣɖe halʋ Samaarɩɩ tʋ nɔɔyʋ

Yesu lɩzɩ aseɣɖe halʋ Samaarɩɩ tʋ nɔɔyʋ

4:6-26, 39-41

Ɛbɛ sɩnɩ Yesu nɛ ɛla alɩwaatʋ fanʋʋ aseɣɖe lɩzʋʋ tʋmɩyɛ?

  • 4:7​—Yesu tɩpaɣzɩnɩ ɛsɔdaa Kewiyaɣ tɔm, nɛ ɛtɩpaɣzɩnɩ halʋ heyuu ɖɔɖɔ se ɛnʋ Yesu ɛnʋ kɛnɩ Mesiya, ɛlɛ ɛpaɣzɩnaa se paha-ɩ lɩm nɛ ɛñɔɔ

  • 4:9​—Paa halʋ ɛnʋ ɛɛkɛ Samaarɩɩ tʋ yɔ, Yesu taawɛɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda ɛ-yɔɔ

  • 4:9, 12​—Paa halʋ ɛnʋ ɛɛkɔnɩ tɔm ndʋ tɩpɩzaɣ se tiyele nɛ pasʋʋ kɛdaɣ lɛɛka taa yɔ, Yesu kaakam ɛ-lɩmaɣza ɛ-kaɖʋwa yɔɔ.​—cf-F 77 § 3

  • 4:10​—Mbʋ halʋ kaasɩm camɩyɛ yɔ, mbʋ Yesu kpaɣ nɛ ɛpaɣzɩnɩ kɛdaɣ

  • 4:16-19​—Paa halʋ ɛnʋ ɛtaacakɩ wezuu kɩbaŋʋ yɔ, Yesu ha-ɩ ñamtʋ

Ɛzɩma kɛdaɣ kanɛ kawɩlɩɣ se pɩcɛyaa se ɖɩla alɩwaatʋ fanʋʋ aseɣɖe lɩzʋʋ tʋmɩyɛ?