Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Paɣzɩ kɛdaɣ ŋga kahaɣ-ŋ waɖɛ nɛ ŋlɩzɩ aseɣɖe yɔ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Paɣzɩ kɛdaɣ ŋga kahaɣ-ŋ waɖɛ nɛ ŋlɩzɩ aseɣɖe yɔ

Yesu ñaɣ pana nɛ ɛ nɛ halʋ Samaarɩɩ tʋ papaɣzɩ kɛdaɣ, nɛ mbʋ hanɩ-ɩ waɖɛ nɛ ɛlɩzɩ halʋ ɛnʋ aseɣɖe. Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ pɩwɛɛ-ɖʋ kɛlɛʋ se ɖa nɛ agɔma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ?

  • Ye ŋkatɩ nɔɔyʋ yɔ, paɣzɩ-ɩ yɔɔdɩnʋʋ ɛzɩ ɛyʋ yɔɔdʋʋnɩ ɛ-taabalʋ yɔ. Paa pɩɩnɩ Yesu yɔ, ɛpaɣzɩnaa se halʋ ɛha ɛnʋ lɩm. Ña ɖɔɖɔ ye ŋkatɩ nɔɔyʋ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋsɛɛ-ɩ nɛ nɔɔ kɩbaŋa nɛ pʋwayɩ lɛ, ŋyɔɔdɩ ɛjaɖɛ yɔɔ wɛtʋ, yaa mbʋ pɩlabɩ egeetiye taa pitileɖi yɔ pɩ-taa nabʋyʋ tɔm. Taasɔɔ se ña-kaɖʋwa kajalaɣ ñɩŋga lɛ se ña nɛ pʋdʋ ɛnʋ ɩpaɣzɩ kɛdaɣ; ye mbʋ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpaɣzɩnɩ mbʋ payɩ ŋnawa se pɩ-tɔm pɩzɩɣ nɛ pɩkɛdɩnɩ-ɩ yɔ pɩ-tɔm yɔɔdʋʋ. Ye ŋcaɣ se ña nɛ nɔɔyʋ ɩpaɣzɩ kɛdaɣ ɛlɛ etitisi yɔ, pɩtɩwɛɛkɩ pʋyʋ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwobini ɛyʋ lɛlʋ yɔɔ. Tɩmnɩ Yehowa se ɛha-ŋ abalɩtʋ.​—Neh 2:4; Tʋma 4:29.

  • Ña nɛ ɛyʋ nɔɔyʋ ɩɩlakɩ faawɩyɛ lɛ, taakpidisi, ɛlɛ caɣnɩ ñɛ-ɛsa nɛ ŋtɩlɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖeyi ɖeyi pɩpɔzʋʋ se ŋpaɣzɩ Kewiyaɣ tɔm yɔɔdʋʋ yɔ. Ñaɣ pana nɛ kɛdaɣ ɖɔ cɔlɩɩɩ ɛzɩ ɛyaa cakʋʋ nɛ pɛkɛdɩɣ paa ɖooye yɔ. Ye ŋtɔm se ŋkpaɣnɩ ɖoŋ kɔyɔ, pɩpɩzɩɣ pɩcɛyɩ-ɩ nɛ ɛɛtasɩɣ-ŋ welisinuu. Ye ña nɛ nɔɔyʋ ɩkɛdaa nɛ kɛdaɣ kɔɔ kasɩɩ tɩnaɣ ɛlɛ ŋtɩpɩzɩ ŋlɩzɩ aseɣɖe yɔ, pitaatibi-ŋ yɔɔɔ. Ye pɩwɛ-ŋ sɔɔndʋ se ŋfana nɛ ŋyɔɔdɩ tɔm kɩbandʋ yɔ, ñakɩ pana ɖoŋ ɖoŋ nɛ ɛyaa mba ŋkatɩɣ yɔ, ña nɛ wɛ ɩlakɩ faawɩyɛ paa ŋŋlakɩ mbʋ nɛ kaɖʋwa se ŋlɩzɩ aseɣɖe yɔ. [Yele paɖʋ video 1 nɛ ɩtazɩ kɩ-taa.]

  • Ñaɣ pana nɛ ŋyɔɔdɩ ñe-tisuu yɔɔ tɔm ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tiseɣti ɛyʋ nɛ ɛpɔzɩ tɔm yɔ. Ye ŋlabɩ mbʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩha-ŋ waɖɛ nɛ ŋlɩzɩ aseɣɖe. Yesu kaayɔɔdɩ tɔm ndʋ tiseɣti Samaarɩɩ halʋ se ɛpɔzɩ tɔm yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ Yesu yɔɔdaɣ Kewiyaɣ tɔm yɔ, halʋ ɛnʋ ɛ-tɔm yɔɔ ecosaɣ. [Yele paɖʋ video 2 nɛ pʋwayɩ lɛ video 3. Pɛtɛŋ paa video ŋgʋ ɖʋʋ lɛ, ɩtazɩ kɩ-taa.]