Alɩwaatʋ fanʋʋ aseɣɖe lɩzʋʋ Hadɛ Kiŋ tɛ Kooree ɛjaɖɛ taa

WEZUU CAƔƲ NƐ ƐSƆ SƐTƲ TƲMƖYƐ KPƐLƖKƲƲ TAKAYAƔ Septembre 2018

Kɛdɛsɩ labʋ

Kɛdɛsɩ labʋ lɩmaɣza wena Ɛsɔ wɛnɩ ɛyaa yɔɔ yɔ a-yɔɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yesu labɩ ɛ-kajalaɣ piti lakasɩ

Piti lakasɩ kajalaɣ ñɩnzɩ nzɩ Yesu laba yɔ, sɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ wɛtʋ ndʋ ɛwɛna yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yesu lɩzɩ aseɣɖe halʋ Samaarɩɩ tʋ nɔɔyʋ

Pɩsa nɛ Yesu paɣzɩ alɩwaatʋ fanʋʋ aseɣɖe lɩzʋʋ lɛ, mbʋ halʋ kaasɩm camɩyɛ yɔ, mbʋ ɛkpaɣ nɛ ɛpaɣzɩnɩ kɛdaɣ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ðɩwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ—Paɣzɩ kɛdaɣ ŋga kahaɣ-ŋ waɖɛ nɛ ŋlɩzɩ aseɣɖe yɔ

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nɛ pɩwɛɛ-ɖʋ kɛlɛʋ se ɖa nɛ agɔma ɖɩpaɣzɩ kɛdaɣ?

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Tɩŋ Yesu wayɩ nɛ lɩmaɣza kɩbana

Pituuli tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ nɛ peyele Yesu wayɩ tɩŋʋʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩtaakɛ lɩmaɣza kɩbana yɔɔ patɩŋaɣ-ɩ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Nabʋyʋ taawɛɛkɩ yem

Ɛzɩ Yesu kaalabʋ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ ɖɩwɩlɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ, ye ɖɩɩwɛɛkɩɣ mbʋ Yehowa haɣ-ɖʋ yɔ.

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

Yesu ɖʋ ɛ-Caa hɩɖɛ

Mbʋ pɩ-tɔm kaakɩlɩ cɛyʋʋ Yesu ɛsɩndaa yɔ, mbʋ lɛ se ɛla tʋmɩyɛ nɖɩ Yehowa ɖʋ-ɩ yɔ.

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Tɩlɩ ño-ɖoŋ kamaɣ nɛ ŋwɛɛnɩ tɩ luzuu ɛzɩ Krɩstʋ yɔ

Alɩwaatʋ ndʋ ɖihikiɣ wala naayɛ ɛgbɛyɛ taa yɔ, ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ Yesu?