Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ | EZEKƖYƐƐLƖ 42-45

Papɩsɩnɩ kele kele Ɛsɔ sɛtʋ!

Papɩsɩnɩ kele kele Ɛsɔ sɛtʋ!

Templo tɛ natʋ ndʋ Ezekɩyɛɛlɩ nawa yɔ, tɩhɛzɩ Yuuda ñɩma mba paawɛ siɣsiɣ nɛ pɛwɛɛ caɣyɩtʋ taa yɔ pa-laŋa se pakaɣ pɩsɩnʋʋ kele kele Ɛsɔ sɛtʋ. Tɩtɔzaɣ-wɛ ɖɔɖɔ se Yehowa ɖʋ paɣtʋ ndʋ kele Ɛsɔ sɛtʋ taa yɔ, tɩkɩlɩ ɛyaa ñɩndʋ.

Pɩɩwɛɛ se cɔjɔnaa ɩwɩlɩ samaɣ Yehowa paɣtʋ

44:23

Ma kɩɖaŋ weyi ɩwɩlɩɣ se yom siɣsiɣ tʋ nɛ lɔŋsɩnɖʋ wɩlɩ-ɖʋ tʋkaɣ ŋga kɛwɛ kele kele pʋyʋ nɛ kʋzɔɔtʋ pʋyʋ pɛ-hɛkʋ taa yɔ. (kr 110-117)

Pɩwɛɛ se Ɛsɔ samaɣ ɩsɩnɩ mba pɔcɔŋnɩ kɔ-yɔɔ yɔ

45:16

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se ɖɩsɩɣnɩ ɛzʋtʋyaa mba pɛwɛ ɛgbɛyɛ taa yɔ?