Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Ɛbɛ yɔɔ kele kele Ɛsɔ sɛtʋ wɛ ñɩm ñɛ-ɛsɩndaa?

Ɛbɛ yɔɔ kele kele Ɛsɔ sɛtʋ wɛ ñɩm ñɛ-ɛsɩndaa?

Templo natʋ ndʋ Ezekɩyɛɛlɩ kaanawa yɔ, tɩkpazɩ Yuuda ñɩma mba paawobi caɣyɩtʋ Babilɔɔnɩ taa yɔ ɖoŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pɩhaɣaɣ-wɛ lidaʋ se pakaɣ pɩsɩnʋʋ kele kele Ɛsɔ sɛtʋ. Kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ ɩnɛ ɩ-taa, kele kele Ɛsɔ sɛtʋ ‘kpaɖɩ pʋŋ lɛɛŋ nɛ piyisi;’ nɛ ɖɩwɛ mba palɩnɩ ajɛɛ kpeekpe taa nɛ pɔkɔɔ tɩ-taa yɔ, pa-taa. (Iza 2:2) Waɖɛ nɖɩ ŋwɛna se ŋtɩlɩ Yehowa nɛ ŋsɛɣ-ɩ yɔ, ŋmaɣzɩɣ ɖɩ-yɔɔ ɖoŋ ɖoŋ?

KELE KELE ƐSƆ SƐTƲ WAZASƖ:

  • Fezuu taa tɔɔnaɣ ɖɔ sakɩyɛ nɛ kasɩɣnɩ-ɖʋ se ɖicosi wezuu taa tɔm kɩcɛyɩtʋ yɔɔ, ɖɩtɩlɩ wezuu caɣʋ paɣtʋ kɩbandʋ nɛ lidaʋ ŋgʋ kɩkaɣ labʋ yɔ.​—Iza 48:17, 18; 65:13; Roma 15:4

  • Ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ koobiya kʋsɔɔlaa.​—Keɣa 132:1; Yoh 13:35

  • Ðɩwɛnɩ waɖɛ se ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɩlakɩ tʋmɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ paakaɣ tasʋʋ labʋ wiɖiyi yɔ.​—Tʋma 20:35; 1Kɔr 3:9

  • “Ɛsɔ tɛ laŋhɛzɩyɛ” nɖɩ ɖɩkpazɩɣ ɖoŋ kaɖɛ alɩwaatʋ taa yɔ.​—Fil 4:6, 7

  • “Laŋɩyɛ kele kele” yaa ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ.​—2Tim 1:3

  • Taabalɩyɛ kɩbanɖɛ wɛɣ ɖa nɛ Yehowa ɖɛ-hɛkʋ taa.​—Keɣa 24:14

Hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩwɩlɩ se kele kele Ɛsɔ sɛtʋ wɛ ñɩm ɖɛ-ɛsɩndaa?