Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ

Falɩsɩ-wɛ nɛ pɛsɛɛ Yehowa paa ɛzɩmtaa

Falɩsɩ-wɛ nɛ pɛsɛɛ Yehowa paa ɛzɩmtaa

Pɔkɔm nɛ pana se tɔm susuyaa kɩfama mba papaɣzɩɣ tɔm susuu nɛ papaɣzɩ-wɛ falɩsʋʋ ɖɔɖɔ kpaagbaa se pɛwɛɛ kpekpeka nɛ posusuu tɔm ɖoŋ ɖoŋ yɔ, pɔkɔŋ nɛ pɛwɛɛ niye tɔm susuu taa. (Adu 22:6; Fil 3:16) Pama mbʋ pɩpɩzɩɣ piyele nɛ ŋsɩnɩ weyi ña nɛ ɩ ɩkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ nɛ ɛsɔɔlɩ tɔm susuu yɔ:

  • Patɩɩhaɣ weyi ña nɛ ɩ ɩkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ nʋmɔʋ se ɛpaɣzɩ tɔm susuu lɛ, paɣzɩ-ɩ falɩsʋʋ kpaagbaa. (km 8/15 1) Sɩnɩ-ɩ nɛ ɛnɩɩ pɩ-taa se pɩcɛyaa se ɛla ɖʋtʋ nɛ esusuu tɔm paa kpɩtaʋ ŋgʋ. (Fil 1:10) Yɔɔdʋʋ tɔm kɩbandʋ tɔm susuu yɔɔ. (Fil 4:8) Seɣti-i se ɛ nɛ tɔm susuu ɛgbɛyɛ yɔɔ cɔnɩyʋ nɛ koobiya lalaa posusuu tɔm; piyeki nɛ ɛkpɛlɩkɩ lɔŋ pɔ-cɔlɔ.​—Adu 1:5; km-F 10/12 6 § 3

  • Pamɩyɩsɩɣ ñe-Bibl kpɛlɩkɩyʋ lɩm nɛ pɩtɛ lɛ, taayebi-i seɣtuu nɛ taayebi-i falɩsʋʋ tɔm susuu taa, kɔzɩ kɔzɩ ye ɛtɩtɛmtɩ “Ɛsɔ sɔɔlɩm” takayaɣ kpɛlɩkʋʋ yɔ.​—km 12/13 7

  • Ye ña nɛ tɔm susuyu kɩfalʋ nɔɔyʋ esusuuni tɔm yɔ, ñaɣ pana nɛ ñɔ-kɔɔnɔɔ tɔm wɛɛ kɛlɛʋ. Esusuu nɔɔyʋ tɔm nɛ ɛtɛ lɛ, samɩ-ɩ. Tasɩ-ɩ lɔŋ weyi ɩpɩzɩɣ ɩsɩnɩ-ɩ nɛ ɛwɛɛ niye tɔm susuu taa nɛ pɩkɩlɩ yɔ.​—km-F 5/10 7